Koronanytt - uke 06

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 06 – 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

 • Risikonivå 1 (av 5). Kommuneoverlegene oppdaterer ukentlig risikovurderingen av smittesituasjonen lokalt.
 • Vi forventer sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet. Sannsynligheten for lokalt smitteutbrudd er avtagende.

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Data fra overvåking og modellering viser at nedgangen i smittespredning avtar noe siste uke mens det har vært en betydelig nedgang i antall nye sykehus- og intensivinnleggelser og dødsfall. Overvåkingsdata indikerer en fortsatt nedgang i antall og andel smittet i utlandet siste uke. Lokale utbrudd har ført til et økende antall meldte tilfeller fra flere fylker sist uke, men en fortsatt sterk nedgang i Oslo. Forsterkede tiltak er innført i flere kommuner i Oslo-området, Viken og Vestland og skaffer bedre oversikt over omfanget av utbruddene med den engelske og sør-afrikanske virusvarianten for å redusere risiko for videre smittespredning. Det er viktig at alle kommuner rundt i landet opprettholder god beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt og fortsetter vaksinasjon for å beskytte de eldste og de syke, samt utvalgte grupper av helsepersonell.

Smittetallet R2

0,8 i gjennomsnitt etter 4. januar 2021.

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

   COVID-19 VAKSINERING

   Informasjon til helsepersonell:

   https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/

   Informasjon til befolkningen:

   https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

   Norge får flere doser av BioNTech- og Pfizer-vaksinen

   Ny avtale som EU har inngått med BioNTech og Pfizer kan sikre Norge anslagsvis 2,24 millioner doser og en opsjon på 1,12 millioner doser. Allerede i april, mai og juni vil den nye avtalen innebære en økning på opptil 840.000 ekstra vaksinedoser, fortsetter Bukholm. Kommende uke vil FHI justere vaksinasjonsscenariene i henhold til den justerte tilgangen på vaksinedoser.

   AstraZeneca-vaksinen viser god effekt mot covid-19

   AstraZeneca-vaksinen er den tredje som er godkjent for bruk i Norge. Effektstudiene som godkjenningen bygger på viser god effekt på mild sykdom og enda høyere effekt mot alvorlig sykdom

   Ny koronavaksine til godkjenning - CureVac

   Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA har i dag startet en fortløpende vurdering av data om CureVac-vaksinen. Norge har avtale om omtrent to millioner doser av vaksinen i 2021 når den er godkjent, melder Folkehelseinstituttet. Vaksinen er lettere å distribuere og lagre enn de andre mRNA-vaksinene, fordi den er holdbar i kjøleskap i tre måneder og i romtemperatur i 24 timer.

   Råd om hvordan forholde seg til bivirkninger som kan likne symptomer på sykdom

   FHI anbefaler at pasienter hvor det er usikkert om symptomer skyldes vaksinebivirkninger eller en pågående infeksjon vurderes individuelt, men har laget noen generelle råd til hjelp i vurderingen.

   Vaksinene gir lokale og systemiske bivirkninger blant en høy andel av de vaksinerte, særlig etter dose 2. Bivirkningene er stort sett milde/moderate og kortvarige. Blant 5-10 prosent av de vaksinerte vil mRNA-vaksinene kunne gi kraftigere, men forbigående bivirkninger.

   Vaksinasjonsreaksjoner inntil første 3 dager: Helsepersonell
   Vaksinasjonsreaksjoner inntil første 3 dager: Helsepersonell
   Symptom Tiltak
   Symptom som ved mistenkt vaksinasjonsbivirkning: Feber, hodepine, muskelverk, leddverk, trøtthet Holde seg hjemme fra jobb til feberfri og forbedret allmenntilstand. Hvis symptom varer over 48 timer, vurdere eventuell testing for SARS-CoV-2.
   Symptom som ikke er typisk for vaksinasjonsbivirkning: Hoste, sår hals, rennende nese, tungpust, tap av smak/luktesans Holde seg hjemme fra jobb og testes for SARS- CoV-2.

   Individuell klinisk vurdering anbefales for pasienter med mistenkte vaksinasjonsbivirkninger, inkludert vurdering av eventuell pågående infeksjon. Vaksinene gir lokale og systemiske bivirkninger blant en høy andel av de vaksinerte, særlig etter dose 2. Bivirkningene er stort sett milde/moderate og kortvarige. Blant 5-10 prosent av de vaksinerte vil mRNA- vaksinene kunne gi kraftigere, men forbigående bivirkninger.

   Ungdom 16-17 år

   For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

   ULIKE VARIANTER AV SARS-CoV-2

   Som med andre virus, så skjer det små endringer i arvematerialet (RNA) til SARS-CoV-2 når det formerer seg. Dette kalles mutasjoner. De aller fleste av disse endringene har ingen effekt på egenskapene til viruset, men en sjelden gang vil det dukke opp enkelte, eller kombinasjoner av endringer, som kan endre disse. Den nye virustypen kalles da en variant.

   Noen varianter kan potensielt ha negative følger for hvordan den videre utviklingen av pandemien blir. Så langt er det identifisert noen varianter av SARS-CoV-2 som det følges ekstra med på:

   Engelsk variant

   ble først oppdaget i England og er den varianten vi per nå vet mest om. Den har en rekke mutasjoner i sentrale områder av virusets RNA som gjør at endrede egenskaper er mulig.

   • Denne varianten er noe mer smittsom. Dette støttes fra flere ulike observasjoner, men den eksakte mekanismen bak den økte smittsomheten er fortsatt uklar.
   • Det er ikke holdepunkter for at denne varianten lettere kan smitte personer som er vaksinert eller har gjennomgått infeksjon.

   Sør-afrikansk variant

   B1.351 ble først oppdaget i Sør-Afrika. Denne har også en rekke mutasjoner som potensielt kan være problematiske. Noen mutasjoner deler den med den engelske, mens andre er spesielt for denne varianten.

   • Det kan være en mulighet for at denne varianten også er noe mer smittsom, men foreløpig mangler sikker kunnskap om dette.
   • Det er så langt ikke holdepunkter for at den gir mer alvorlig sykdom.
   • Det er mulig at denne varianten i noen grad kan smitte personer som tidligere har gjennomgått infeksjonen eller har blitt vaksinert, men kunnskapsgrunnlaget er svakt.

   Brasiliansk variant

   B.1.1.248/P.1, fra Brasil har lignende mutasjoner som den sørafrikanske B1.351. Det er mindre kunnskap om egenskapene til denne varianten, men foreløpige data kan tyde på at den ligner den Sør-afrikanske.

   SELVPRØVETAKING

   For å redusere bruk av beskyttelsesutstyr kan selvprøvetaking være et alternativ. Helsepersonell må vurdere om personen selv kan gjennomføre prøvetakningen. Anbefalinger angående valg prøvetaking av øvre luftveier er de samme om personen selv utfører prøvetakingen. Helsepersonell kan veilede pasienten, helst observere prøvetakingen og sørge for videre håndtering av prøven.

   Fremgangsmåte:

   1. Helsepersonell holder >2 m avstand til personen under hele prosessen og trenger da ikke beskyttelsesutstyr utenom hansker.
   2. Fortell personen hvordan prøvetakningen skal gjennomføres, gjerne ved å vise hvordan det gjøres på deg selv.
   3. Prøvetakingsutstyret gjøres klart: En vattpinne (enten tynn eller tykk avhengig av tilgjengelighet), egnet virustransportmedium og/eller transporthylse. Husk å merke prøven med pasientens navn før den overrekkes.
   4. Prøvetakingsutstyret legges på et bord og hentes av pasienten. Det er fint om pasienten også får utlevert et papirlommetørkle til å dekke munn og nese med, dersom pasienten får hoste/brekninger ved prøvetakingen.
   5. Når prøven er tatt, pakker pasienten den i transportmedium eller egnet pose, før det legges på et bord.
   6. Helsepersonell desinfiserer transporthylsen/posen og sørger for videre håndtering.

   KARANTENE ETTER VAKSINERING?

   FHI skriver: Det er også karanteneplikt selv om man er vaksinert. Smittevernreglene skal følges også av de som er vaksinert. Vi vet ennå ikke hvor godt vaksinene hindrer smittespredning. På sikt vil det trolig komme lettelser, men foreløpig må de som er vaksinert fortsatt følge gjeldende smittevernregler. De grunnleggende smittevernrådene som god hånd- og hostehygiene, holde mer avstand og holde oss hjemme når vi er syke vil vi måtte leve med litt lenger.

   DIVERSE KORONAINFORMASJON                                                       

   Kommuneoverlegene SS og AMT: Har arbeidet intensivt med vaksinasjonsplanleggingen i tilegg til deltagelse i lokal pressekonferanse med fokus på hvilke tiltak som er aktuelle i Hammerfest dersom/når vi får smitte med mutert virus, og litt generelt om muterte virus

   Reviderte testkriterier. Det anbefales nå at alle som defineres som nærkontakter testes både ved start av karantene og 7 døgn etter siste eksponering. Ved utbrudd kan det også være aktuelt å teste flere enn de som er definert som nærkontakter, for eksempel andre i nærmiljøet til den smittede. I områder med stor smittespredning, kan det etter en smittevernfaglig vurdering være aktuelt med jevnlig testing som alternativ til stenging av for eksempel videregående skoler. Barn bør også testes. For at barn skal oppleve prøvetakingen som mindre ubehagelig, åpnes det for at prøven kan tas i fremre del av nesen.

   Enklere besøksrutiner for vaksinerte beboere i sykehjem

   De aller fleste av landets sykehjemsbeboere er nå vaksinert mot covid-19, og vil ha redusert risiko for å utvikle sykdom. Helsedirektoratet og FHI endrer derfor flere av rådene for besøk i sykehjem. Rådene inneholder også en anbefaling om hvordan institusjonene skal forhold seg til uvaksinerte beboere. Se mer her og her.