Koronanytt - uke 15

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 15 – 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

 • 18 % av befolkningen i Hammerfest er nå vaksinert med 1. dose
 • I uke 16 forventer vi å motta ca 312 doser av Pfizer/BioNTech
 • I uke 17 forventer vi å motta ca 228 doser av Pfizer/BioNTech
 • De fleste i høyeste risikogruppe under 65 år er vaksinert
 • De fleste i risikokategori 4 forventes ferdigvaksinert fra neste uke


Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem (fullført)
 2. Alder 85 år og eldre (fullført)
 3. Alder 75-84 år  (fullført)
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med de alvorligste kroniske sykdommene
  ⬆️ Vi er kommet hit i Hammerfest ⬆️
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 • Annen alvorlig sykdom/ tilstand vurderes individuelt av fastlege
 • Vi har kun hatt importsmittetilfeller fra utlandet og Østlandet siden uke 49. Hovedsakelig arbeidsinnvandrere.
 • Smittesituasjonen lokalt: Risikonivå 1 (av 5). Tiltaksnivå 3 (av 5).
 • Vi forventer sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet. Sannsynligheten for nytt lokalt smitteutbrudd vurderes som moderat.

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Smittetallet R

0,8 

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

 • Nedgangen i antall meldte tilfeller fortsetter siden toppen i uke 11.
 • Smittespredningen er langsomt synkende i det meste av landet, men det er stor ulikhet i hvordan epidemien rammer landets kommuner.
 • Det er svært stor geografisk variasjon både mellom og innad i ulike fylker. Oslo har klart flest meldte tilfeller.
 • Trenden i antall nye innleggelser i sykehus, med covid-19 som hovedårsak, er stabilt.
 • Antallet covid-19 assosierte dødsfall stiger til 20 i uke 14, det høyeste antallet i år siden uke 4. Økningen i dødsfall drives primært av dødsfall utenfor sykehjem, og hos personer yngre enn 75 år. Medianalderen har vært fallende siden nyttår. Stigningen i dødsfall må ses i lys av det høye antallet smittede og sykehusinnlagte de foregående ukene.
 • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 85%. Andelen med den engelske virusvarianten er høyest i Vestland (98 %), Oslo (94%), og Trøndelag (94%), og lavest i Nordland (29%).
 • Per 11. april 2021 er 91 % personer i alderen 85 år og eldre vaksinert med 1. dose av koronavaksinen, 92 % i aldersgruppen 75-84 år, og 32 % i aldergruppen 65-74 år.
 • Data fra Beredskapsregisteret indikerer at omtrent 54 % av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen. Høyest andel vaksinerte med 1. dose finner vi blant ambulansepersonell (80 %) og leger (80 %).
 • Det kreves vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing samt ekstra kontaktreduserende tiltak. Enkelte kommuner ellers i landet opplever utbrudd, men disse blir som regel nokså raskt brakt under kontroll med økt testing og smittesporing eventuelt ekstra kontaktreduserende tiltak.
 • De fleste av landets kommuner har ingen eller svært få tilfeller. I disse kommunene trengs årvåkenhet og rask reaksjon ved tegn på utbrudd.

   COVID-19 VAKSINERING

   AstraZeneca - vaksineavklaring

   FHI anbefaler å ta AstraZeneca-vaksinen (Vaxzevria) ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av risikoen for sjeldne, men svært alvorlige bivirkninger. FHIs risikovurderinger av bruk AstraZeneca-vaksinen i Norge viser til norske tall for covid-19- dødstall og norske dødstall som kan skyldes alvorlige bivirkninger av vaksinen. Internasjonalt foregår det nå et stort arbeid for å øke kunnskapen om risikoen for alvorlige bivirkninger.

   Regjeringen ønsker derfor en bredere vurdering som omhandler erfaringer med disse vaksinene fra andre land, og hva en utsettelse av vaksineringen innebærer av belastninger for befolkningen og samfunnet som helhet. Det settes derfor ned et ekspertutvalg med medlemmer fra inn- og utland som får i oppdrag å se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke disse vaksinene i vaksinasjonsprogrammet.

   Det er enda ikke avklart hva som skjer med dose 2. for de som fått første dose med AZ.

   Janssen/Jonsson & Johnsson - vaksineavklaring

   Bruken av vaksinene fra Janssen/Jonsson & Johnsson er stoppet midlertidig av produsenten etter rapporter om samme type sjeldne alvorlige bivirkninger som knyttes til AstraZeneca-vaksinen. Regjeringen forbereder seg også på at vaksineprogrammet skal kunne gå sin gang uten vaksinene fra AstraZeneca og Janssen

   Pfiizer og Moderna - vaksinasjonsintervall

   FHI vurderer nå om intervallet mellom første og andre dose på vaksinene fra Moderna og Pfizer kan forlenges fra seks til tolv uker.

   Vaksineringen i Hammerfest foregår på AKS på torsdager og fredager inntil videre.

    

   Blødninger etter covid-19 vaksiner

   Vektorvaksiner forårsaker oftere hudblødninger, neseblødninger eller blødning fra tannkjøtt enn mRNA-vaksiner, viser en ny studie fra FHI. Ved vektorvaksine opplevde 2.8 prosent av de vaksinerte blødninger. Tilsvarende tall for de som fikk mRNA-vaksine var 0.1. Flere kvinner enn menn meldte om blødninger. 3,1 prosent av kvinnene som fikk vektorvaksine rapporterte om hudblødning mot 1,3 prosent av mennene. De fant ingen økt forekomst av blødninger i risikogruppene. Det var heller ingen forskjell mellom aldersgrupper. Studiepopulasjonen var imidlertid relativt ung, slik at en grundig analyse av alders innvirkning ikke lot seg gjennomføre.

   OVERSIKT OVER NASJONALE TILTAK

   Plakat kan lastes ned her

   Klikk for stort bilde 

   KORONAKOMMISJONENS RAPPORT

   Regjeringen nedsatte i april 2020 en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og leverte sin rapport den onsdag denne uken.

   Rapporten er på 450 sider, og hovedbudskapet er oppsummert i 17 punkter:

   1. Myndighetenes håndtering av pandemien har samlet sett vært god.
   2. Myndighetene visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Likevel var de ikke forberedt da den alvorlige C19-pandemien kom.
   3. Regjeringen har i beredskapsarbeidet ikke tatt hensyn til hvordan risiko i én sektor avhenger av risikoen i andre sektorer.
   4. Regjeringen visste at det var stor sannsynlighet for at det ville bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under en pandemi.
   5. Kommisjonen vurderer at det var riktig å sette inn inngripende smitteverntiltak 12. mars 2020.
   6. Beslutningene om å innføre de inngripende smitteverntiltakene 12. mars 2020 skulle vært truffet av regjeringen, ikke Helsedirektoratet.
   7. I begynnelsen av koronapandemien forsikret ikke myndighetene seg om at smitteverntiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene.
   8. Under covid-19-pandemien har norske myndigheter brukt smitteverntiltak i et omfang som ingen hadde forestilt seg eller planlagt for.
   9. Kommisjonen mener myndighetene jevnlig må vurdere strategien for hvordan pandemien håndteres.
   10. Det er en styrke at kommunene har et stort ansvar for smittevern i Norge.
   11. Smittevernloven har vært et viktig verktøy i krisehåndteringen, men den bør revideres.
   12. Myndighetene har samlet sett lykkes godt med kommunikasjonen ut til befolkningen.
   13. Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020.
   14. Alle er berørt av pandemien, men den har rammet skjevt.
   15. Barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag.
   16. De økonomiske kostnadene ved pandemien blir høye.
   17. Det er for tidlig å konkludere om de langsiktige konsekvensene av pandemien.

   DIVERSE KORONAINFORMASJON

   Tilpass informasjon og vaksinetilbud for å nå alle, foreslår FHI

   Kommunene bør vurdere dropin-vaksinestasjoner og andre tilpassede løsninger for å få flest mulig til å vaksinere seg. Det foreslår Folkehelseinstituttet (FHI) i sitt svar på et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet der FHI har sett på hvordan kommunene og bydelene kan skape et likeverdig vaksinasjonstilbud som når alle.

   Få tilfeller av koronavirus er påvist hos vaksinerte personer

   Det er oppdaget få tilfeller av påvist smitte etter vaksinasjon mot koronavirus. Det viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) og meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

   Egenandel ved kontakt grunnet ettervirkninger av covid-19

   Etter stønadsforskriften gis det fritak for egenandel ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlig smittsom sykdom. Covid-19 er en allmennfarlig smittsom sykdom, men langtidsvirkninger etter sykdommen er ikke definert som allmennfarlig smittsom sykdom. For fritak for egenandel etter stønadsforskriften er det videre krav til at det er mistanke om smitte av allmennfarlig smittsom sykdom. Dette vilkåret er ikke oppfylt dersom en pasient oppsøker lege for langtidsvirkninger etter å ha gjennomgått Covid-19. Pasienten er ikke fritatt for å betale egenandel ved konsultasjon for undersøkelse eller behandling av langtidsvirkninger.

   Koster det noe å teste seg i Hammerfest kommune?

    

   Dersom man bare ønsker en test uten at du enten har mistanke om at man er smittet, eller skal reise ut eller inn av kommunen, må man betale for testen. Prisen er 500 kroner.

   Når er det min tur i vaksinasjonskøen?

   Alle voksne som er folkeregistret i Hammerfest vil få tilbud om vaksine, hvis man er kategorisert som risikopasient. Oppholder man seg i Hammerfest, uten å være folkeregistret her, har man også rett på vaksine, men man må ta kontakt med kommunen slik at vi får vite om det.

   Oppdatert kart over gule og røde områder i Europa fom. 12.04
   Store deler av Finland er nå gult.

   Koronasertifikat

   Regjeringen utreder om en forenklet utgave av et koronasertifikat kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus.