Koronanytt - uke 20

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 20– 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

 • 27% av befolkningen i Hammerfest er vaksinert med 1. dose
 • 13 % av befolkningen i Hammerfest er vaksinert med 2 doser
   
 • I uke 21 forventer vi å motta ca. 528 doser av Pfizer/BioNTech
 • I uke 22 foventer vi å motta ca. 762 doser av Pfizer/BioNTech
  I juni, juli og august forventer vi å motta enda større vaksineleveralnser.
   
 • Risikokategori 1–4 er ferdigvaksinert
 • I uke 20–22 vil majoriteten av dosene gå til revaksinering (dose 2)

  Finnmarkssykehuset vaksinerer også eget personell
  Vi vaksinerer kun med Pfizer/BioNTech

Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem (fullført)
 2. Alder 85 år og eldre (fullført)
 3. Alder 75-84 år  (fullført)
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med de alvorligste kroniske sykdommene
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 • Annen alvorlig sykdom/ tilstand vurderes individuelt av fastlege
«MAI-UTBRUDDET»
(smittetilfeller #94 – #247)
 

Største utbruddet i Hammerfest til nå. Smittesituasjonen er svært alvorllig, utenfor kontroll og forventes å eskalere.

150+ smittede og 1300+ i karantene (ca. 15% av befolkningen!) i helgen har medført en enorm samfunnsmessig belastning.

Første tilfelle meldt 20.05.21. Antatt massiv smittespredning under privat arrangement på utested lørdag 8. mai. Over 100 personer deltok, hovedsakelig unge voksne. Flere av festdeltakerne utviklet symptomer få dager etter arrangementet. Til tross for pågående symptomer på covid-19 har flere vært på arbeid, utesteder, middagsselskap og privatfester. Den engelske virusvarianten er verifisert ved stikkprøveanalysering, og som vi vet, ser denne virusvarianten ut til å være mer smittsom enn det viruset vi hadde i starten av pandemien. Under langhelgen 14. – 17. mai er det sett eksplosjonsartet videre smittespredning, siden helgen assosieres lønningshelg, russefeiring og 17. mai-samlinger. Utestedet Fresh har vært en sentral smittespredende punkt; fredag 14., lørdag 15. og mandag 17. mai. Majoriteten av de smittede er mellom 19-32 års alder. De fleste virusanalyser avdekker høy virusmengde. Ingen har vært kritisk syk og ingen har vært innlagt på sykehuset. Virksomheter, bedrifter, institusjoner og sykehuset osv er hart rammet.

Det er holdt daglige pressekonferanser. Det er sett store mediaoppslag, både lokalt og nasjonalt.

20. mai vedtok kommuneoverlegene nedstenging av samfunnet.
 • Vi har kun hatt importsmittetilfeller fra utlandet og Østlandet siden uke 49. Hovedsakelig arbeidsinnvandrere.
 • Smittesituasjonen lokalt: Risikonivå 1 (av 5). Tiltaksnivå 3 (av 5).
 • Vi forventer sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet. Sannsynligheten for nytt lokalt smitteutbrudd vurderes som betydelig forhøyet nå.

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Smittetallet R

0,7

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

 • Nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11 har avtatt, i stedet ses lett økning av smittetilfeller.
 • Økningen i antall meldte tilfeller sist uke kan i hovedsak tilskrives en økning i aldergruppen 13–19 år (russ?).
 • Sist uke økte antall meldte tilfeller i Agder (17 %), Rogaland (135 %), Vestfold og Telemark (81 %), og Vestland (26 %), mens det var en nedgang Oslo, Møre og Romsdal og Innlandet. I Viken var antall tilfeller relativt stabilt sist uke. Oslo har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere, etterfulgt av Vestfold, Telemark og Agder.
 • Troms og Finnmark, Trøndelag og Nordland har stabilt lav forekomst.
 • Vi ser nedgang i antall nye sykehusinnleggelser, nye intensivinnleggelser og dødsfall de siste ukene.
 • De siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 93 %. Tilsvarende andel med den sør-afrikanske virusvarianten er ca. 0,4 %. De siste to ukene er det bare påvist 3 tilfeller av sørafrikansk variant nasjonalt noe som kan tyde på at smittekjeden til denne virusvarianten er brutt i Norge. I løpet av de siste fire ukene er 2 tilfeller med brasiliansk virusvariant påvist, rapportert fra Oslo og Innlandet i uke 15. Det har vært noe flere tilfeller med indisk virusvariant de siste par ukene og disse er under utredning.

Det forventes noe økning blant ungdom i uke 19 og 20, men likevel ligger det sannsynligvis til rette for å fortsette lettelsene i de nasjonale kontaktreduserende tiltakene i slutten av mai.

COVID-19 VAKSINERING                   

Informasjon til helsepersonell:

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/

Informasjon til befolkningen:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Kombinasjon av koronavaksiner

Det er fortsatt mange spørsmål om å gi mRNA-vaksine til de som har fått virusvektorvaksine som 1.dose. FHI har laget et webinar som gir svar på mange av spørsmålene

Janssen-vaksinen

Regjerningen ønsker at Janssen-vaksinene skal kunne tilbys frivillig. FHI anbefaler ikke bruk av Janssen-vaksinen i koronavaksinasjonsprogrammet slik situasjonen er nå. Endret smittetrykk, nye virusvarianter, uforutsette problemer med vaksineleveranser og eventuell ny informasjon om bivirkninger vil kunne føre til andre konklusjoner. Regjeringen støtter at enkeltindividet er best i stand til å vurdere egen situasjon, og at hver enkelt må vurdere om risikoen er akseptabel. Det er da særlig viktig å sikre den enkelte god og oppdatert informasjon. Det forutsettes at vaksinen kun gis frivillig etter god informasjon og veiledning fra helsepersonell.

Janssen-vaksinen er en virusvektorvaksine (som AstraZeneca-vaksinen), men bruker et humant adenovirus istedenfor et fra sjimpanse-adenovirus som vektor. S-proteinet foreligger i en litt annen variant. Vaksinen gis som kun 1 dose og kan oppbevares i kjøleskap. Den har 10 doser i hvert hetteglass, disse bør brukes umiddelbart etter første kanylepunktering av hetteglasset, men vaksinen kan oppbevares ved 2 - 8 °C i maksimalt 6 timer ELLER ved romtemperatur (maksimalt 25 °C) i opptil 3 timer. Hetteglasset skal ikke settes tilbake i kjøleskapet.

Immunmodulerende legemidler kan påvirke immunresponsen

Pasienter som bruker moderate steroiddoser responderer tilfredsstillende på de fleste vaksiner. Det er holdepunkter for at høyere doser kortikosteroider, cytostatika og biologiske legemidler kan føre til dårlig respons på vaksiner, men kunnskapen om det er begrenset. Mistanke om risiko for dårlig vaksinerespons utgjør ikke kontraindikasjon mot en vaksine som er indisert.

Nytt fra koronavaksinasjonsprogrammet.

Personer som er i karantene, har økt risiko for å være smittet med SARS-CoV-2 og anbefales å avvente vaksinasjon inntil karantenen er fullført. De behøver ikke å teste seg for SARS-CoV-2 før vaksinasjon så lenge de ikke utvikler symptomer på covid-19. For personer som er i innreisekarantene kan vaksinering gjennomføres hvis særlige grunner tilsier det, forutsatt negativ hurtigtest samme dag. Dette kan for eksempel gjelde yrkessjåfører, togpersonell eller grensependlere i fritidskarantene.

Vaksineprioritering. FHI har oppdatert og tydeliggjort nødvendig prioritering av personer med diabetes.

Unntak fra smittekarantene. FHI har tydeliggjort at vaksinert helsepersonell unntas fra smittekarantene.

DIVERSE KORONAINFORMASJON

Testsentret i Hammerfest flyttes. Planlegges flyttet til sentrum, Parkgata. Mer informasjon om dette kommer snart.

Innreisekarantene (nytt!).

 • Alle reisende fra alle land utenfor EØS- og Schengenområdet eller Storbritannia i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden.
 • Personer som har oppholdt seg i Bangladesh, India, Irak, Nepal eller i Pakistan i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden

Vaksinefordeling til kommunene. FHI og Helsedirektoratet har fått i oppdrag av regjeringen å se på fordelingen av vaksiner til kommunene om igjen, i lys av oppdatert informasjon om smittetall og tiltaksbyrde i landets kommuner.

Antigentest/hurtigtest. FHI presiserer at spyttprøver ikke er egnet til antigentester.