Koronanytt - uke 21

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 21– 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

 • 27% av befolkningen i Hammerfest er vaksinert med 1. dose
 • 17% av befolkningen i Hammerfest er vaksinert med 2 doser
   
 • I uke 22 forventer vi å motta ca. 762 doser av Pfizer/BioNTech
 • I uke 23 forventer vi å motta ca. 516 doser av Pfizer/BioNTech
  I juni, juli og august forventer vi å motta enda større vaksineleveralnser.
   
 • Risikokategori 1–4 er ferdigvaksinert
 • I uke 20–22 vil majoriteten av dosene gå til revaksinering (dose 2)

Finnmarkssykehuset vaksinerer også eget personell

Vi vaksinerer kun med Pfizer/BioNTech

Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem (fullført)
 2. Alder 85 år og eldre (fullført)
 3. Alder 75-84 år  (fullført)
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med de alvorligste kroniske sykdommene
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 • Annen alvorlig sykdom/ tilstand vurderes individuelt av fastlege
 • Smittesituasjonen lokalt: Risikonivå 5 (av 5). Tiltaksnivå 5 (av 5).
 • Vi har kun hatt importsmittetilfeller fra utlandet og Østlandet fra uke 49-19. Hovedsakelig arbeidsinnvandrere.

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Smittetallet R

1,0

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

 • Med unntak av i uke 18, har det vært en nedgang i meldte tilfeller fra uke 11.
 • Forekomsten er nedadgående eller lav i de fleste kommuner i landet, men noen kommuner har større utbrudd, særlig blant ungdom og unge voksne.
 • De siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 93 %.
 • Vi ser lav forekomst i antall nye sykehusinnleggelser, nye intensivinnleggelser og dødsfall de siste ukene. Dette kan skyldes at vaksinasjon beskytter mange av de eldre og kronisk syke som har størst risiko for alvorlig forløp.

Det forventes noe økning blant ungdom i uke 19 og 20, men likevel ligger det sannsynligvis til rette for å fortsette lettelsene i de nasjonale kontaktreduserende tiltakene i slutten av mai.

UTBRUDDSSPESIAL

MAI-UTBRUDDET

(smittetilfeller #94 – #298)

 • Norges største utbrudd (ut fra befolkningstall)?
 • Smittesituasjonen er fortsatt av høyeste alvorlighetsgrad og uoversiktlig.
 • Vi ser ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Svært mange har ukjent smittesituasjon. Smittesporingskapasiteten er anstrengt.
 • 300+ smittede og 3–4000 personer har vært i karantene (>30-40% av befolkningen!), noe som åpenbart har medført en enorm samfunnsmessig belastning.

Første tilfelle meldt 20. mai 2021. Antatt massiv smittespredning under privat arrangement på utested lørdag 8. mai. Over 100 personer deltok, hovedsakelig unge voksne. Flere av festdeltakerne utvik+klet symptomer få dager etter arrangementet. Til tross for pågående symptomer på covid-19 har flere vært på arbeid, utesteder, middagsselskap og privatfester. Den engelske virusvarianten er verifisert ved stikkprøveanalysering, og som vi vet, ser denne virusvarianten ut til å være mer smittsom enn det viruset vi hadde i starten av pandemien. Under langhelgen 14. – 17. mai er det sett eksplosjonsartet videre smittespredning, siden helgen assosieres med lønningshelg, russefeiring og 17. mai-samlinger.

Utestedet Fresh har vært et sentralt smittespredende punkt; fredag 14., lørdag 15. og mandag 17. mai. Majoriteten av de smittede er i 19–32 års alder. De fleste virusanalyser avdekker høy virusmengde. En ung voksen har vært innlagt på sykehuset. Virksomheter, bedrifter, institusjoner og sykehuset osv er svært hardt rammet.

Testkapasiteten er høy, og god. Per 30/5 ser vi hovedspredningen i familier til de smittede samt med sporadiske tilfeller i vennegrupper. Mange nye nærkontakter sitter allerede i karantene, men det kommer også inn smitte blant elever uten kjent opphav som gjør at hele klasser går i karantene. Vi ser mer smitte blant eldre voksne, 40+ år, hvilket kan føre til økte innleggelser i tiden fremover.

Oppsummering og statistikk

 • Vi ser sammenheng mellom de fleste påviste tilfeller. Vi har til nå ikke hatt mistanke om det at foreligger villsmitte i samfunnet, men per nå er dette ikke helt sikkert.
 • Flere ansatte på majoriteten av våre kommunale helseinstitusjonene er smittet.
 • Ingen pasient eller bruker er smittet på noen av våre kommunale helseinstitusjoner.
 • 1 pasient er innlagt, ung voksen, innlagt på syvende døgn, mottar støttebehandling.
 • Det er ikke meldt om andre smittede med alvorlig sykdomsforløp.
 • Langt de fleste skoler og barnehager er rammet av covid19
 • Ingen barn er alvorlig syke, de fleste er kun meldt med mildt sykdomsforløp
 • Ingen små barn har smittet andre barn
 • Ingen fullvaksinerte er smittet
 • Ingen over 70 år er smittet
Aldersfordeling
Aldersfordeling
Alder Andel av de smittede
0-17 år 6 %
18-40 år 79 %
41-60 år 13 %
61-70 år 2 %
70+ år 0 %
Kjønnsfordeling
Kjønnsfordeling
Kjønn Andel av smittede
Menn 60 %
Kvinner 40 %
Utvikling i smitteandel
Utvikling i smitteandel
Alder Andel, første 100 smittede Andel, siste 100 smittede
0-15 år 1 % 9 %
16-40 år 93 % 67 %
41+ 6 % 24 %

Tiltak som er iverksatt

Kommunen har sin kriseledelse etablert og har hatt det siden utbruddet startet. Vi har daglige møter. Luftveismottak finner sted på samme lokasjon som testsentret (Parkgata), operativt f.o.m. fredag 28. mai.

Forventet utvikling

Vi forventer flere positive svar, samtidig avtagende antall nærkontakter da de fleste sitter i karantene.

OPPFØLGING AV NÆRKONTAKTER       

Alle nærkontakter skal i karantene. Karantenen varer i 10 døgn etter siste smitteeksponering, men kan bli forkortet dersom den som er nærkontakt tester negativt på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste smitteeksponering.

Vi anbefaler at nærkontakter blir testet både ved oppstart og ved avslutning av karantene. Dette for å fremskynde smittesporing rundt eventuelt smittede og for å oppdage asymptomatiske tilfeller.

Begrunnelse for at karantene kan forkortes ved negativ PCR tatt etter 7 døgn

Flere studier har vist at man kan forvente påvisbart virus flere dager før symptomstart ved bruk av PCR-test (1, 2). Ny kunnskap viser at serieintervall for SARS-CoV-2, (tid fra indeksperson får symptomer til smittet nærkontakt får symptomer) er kortere enn tidligere beregnet, spesielt når indeks raskt isoleres, slik som ved norske forhold, da kan det være på 2-3 dager i stedet for 5-6 dager som man trodde før (3-5).

Basert på dette har FHIs beregninger og flere modelleringsstudier vist en likeverdig eller bedre effekt av kortere karantene kombinert med test døgn 7 i stedet for kun karantene i 10 døgn (6-8).

Test på slutten av karantenetiden vil også fange opp de med asymptomatiske infeksjoner samt de med så milde/atypiske symptomer at de anser seg som friske og ikke selvisolerer og tester seg etter dagens anbefalinger. Ved å identifisere personer med asymptomatisk infeksjon i karantene og da initiere karantene av eksponerte husstandsmedlemmer, vil man i tillegg kunne minske risiko for videre spredning ut i samfunnet.

Etterlevelsen av karantene er sannsynligvis korrelert til varighet, slik at kortere tid i karantene med testmulighet vil sannsynligvis øke etterlevelsen. Slike erfaringer er rapport fra Island, som har gått over til en testbasert karantenestrategi.

COVID-19 VAKSINERING                   

Informasjon til helsepersonell:

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/

Informasjon til befolkningen:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Nytt fra koronaveilederen

For helsepersonell der det er husstandsmedlem som er smittet, og der den beskyttede kontinuerlig eksponeres for den smittede, bør test tas både 3 døgn og 7 døgn etter at den smittede fikk symptomer (eller etter prøvedato hvis den smittede ikke har symptomer). Se mer her.

Kun 1 av 2000 fullvaksinerte smittes av koronaviruset

Kun 1 av 2000 (0,05 %) av dem som er fullvaksinerte i Norge har fått koronavirus. Det viser data i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) pr. 9.mai i år.

Utvidet lagring av Comirnaty (Pfizer) i kjøleskap

Det foreligger nå data som viser at Comirnaty (Pfizer) kan lagres en måned i kjøleskap (2-8 °C). Dette ble godkjent av det europeiske legemiddelverket (EMA) 17. mai.

Justert geokrafisk omfordeling av vaksiner

Regjeringen har besluttet at kommuner ikke skal gi fra seg mer 35 % av dosene som en del av den utvidete målrettete geografisk prioriteringen som skal innføres fra og med uke 23.

DIVERSE KORONAINFORMASJON

Koronavaksinasjonen på AKS forløper som vanlig

Vi har utvidet antall vaksinasjonsdager fra to dager per uke, til onsdag, torsdag og fredag. Dette for å kunne sikre adekvate smittevernrutiner under pågående smitteutbrudd.