Koronanytt - uke 26

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 26 

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

0 smittede (siden 15.04.2020) (8 totalt i pandemien)

Troms- og Finnmark

0 smittede sinden 14.06.2020,  253 smittede totalt

Nasjonalt

+ 82 siste uken 8815 smittede totalt (dødsfall: 249, + 5 siste uken)

Smittetallet R2

0,72 i gjennomsnitt etter 20.04.2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

 • Totalt sett viser både overvåkingsdata og modellering at smittespredningen fortsatt er på et lavt nivå.
 • Antall meldte tilfeller vært stabilt med små endringer de siste fire uker.
 • Om lag 1 prosent av Norges befolkning har antistoffer mot det nye koronaviruset.

UNNTAK FRA KARANTENEPLIKTEN

Jf. Covid-19-forskriften

 • Ved gjennomgått sykdom: ved gjennomgått sykdom og påvist covid-19, dokumentert ved anbefalt laboratoriemetode siste 6 måneder. Foreløpig er bare rt-PCR for SARS-CoV-2 anbefalt laboratoriemetode. Gjennomgått “sannsynlig covid-19" gir ikke fritak fra karantene.
 • Innreisende fra områder i Norden: fritak for personer som kommer til Norge fra områder i Danmark, Finland, Island, Færøyene eller Grønland.
 • For arbeidsreisene fra områder i Sverige med karanteneplikt: fritak for arbeidstakere fra områder i Sverige med karanteneplikt, mens de er på arbeid, eller på vei til eller fra arbeid. I fritiden er de fortsatt i karantene.
 • For arbeidsreisene fra Schengen og EØS-land: arbeids- eller oppdragsgiver kan velge å legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til karantene, for personer som ankommer Norge fra Schengen og EØS for å jobbe. Det kreves 2 tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Test to kan tidligst tas på dag 5 etter ankomst til Norge. Fram til første negative test foreligger, er personen fortsatt i karantene. Fram til andre negative test foreligger, er personene fortsatt i fritidskarantene. Dersom arbeids- eller oppdragsgivere velger en slik løsning, er de ansvarlige for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Dersom ordningen ikke kan gjennomføres i praksis, gjelder kravet om karantene i 10 dager etter ankomst til Norge.
 • For personer i samfunnskritiske funksjoner: ledere i samfunnskritiske virksomheter har mulighet til å gjøre unntak fra karanteneplikten for arbeidstakere som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift. Følgende bør ikke unntas karanteneplikten: Ansatte som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt til person med påvist covid-19.
 • Ferie og fritidsreiser i Norden. Fra 15. juni 2020 er det også gitt unntak fra karanteneplikten ved reiser i Norden, mellom områder som har tilstrekkelig lav smittespredning. Hvilke områder dette gjelder for oppdateres minst hver 14. dag, her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Smitteverntiltak for utenlandske helsearbeidere og for helsearbeidere som får unntak fra karanteneplikt fra arbeidsgiver, får følgende råd fra FHI:

 • Test for SARS-CoV-2 og retest (se presisering i tekst over).
 • Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør helsearbeideren avvente ett negativt prøvesvar før hen tiltrer.
 • Helsearbeideren må straks forlate jobb dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Hold avstand til kolleger og andre.
 • Arbeidsgiveren bør organisere arbeidet slik at nær kontakt med kolleger og andre begrenses.
 • Vær ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.
 • Ved arbeid i helsetjenesten: bruk munnbind når man er nær pasienter.

Ved ansettelse av personer som skal ha pasientnært arbeid, inklusiv personell fra andre land, bør arbeidsgiveren før oppstart kartlegge om helsearbeideren har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2.

TESTKRITERIER - OPPKLARING

1) SYMPTOMATISKE

FHI anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig. Med symptomer på covid-19 menes akutt (!) oppstående luftveisinfeksjon med ett eller flere av følgende symptomer; feber, hoste, tungpusthet, tap av smak- eller luktesans, eller andre symptomer som lege mistenker skyldes covid-19. For beboere i sykehjem bør det være lav terskel for å mistenke covid-19.

Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri.

Ved andre symptomer som ikke er typiske for covid-19 hos personer som ikke trenger helsehjelp, kan man se an hjemme et par dager før man vurderes for testing, fks. ved forkjølelse, halssmerter, magesmerter osv.

2) ASYMPTOMATISKE.

Enkelte grupper av asymptomatiske som bør testes:

 • Nærkontakter som ikke skal i karantene skal testes så snart som mulig, fortrinnsvis på dag 3 etter siste eksponering, og deretter 2-3 dager etter første test, gjerne på dag 7.
 • Ved påvist smitte i sykehjem, bør alle ansatte og beboere på berørte enheter testes.
 • Når nye beboere flytter inn i sykehjem kan testing være aktuelt.
 • Før visse opphold eller prosedyrer i sykehus. Sykehusene lager selv rutiner.
 • I noen tilfeller krever utenlandske studiesteder eller arbeidsgivere testing. Dette dekkes ikke av det offentlige.

Positivt testresultat hos asymptomatisk, ikke smitteutsatt person bør bekreftes ved en ny prøve for å bedre positiv prediktiv verdi.

PRIORITERINGSLISTE – Har intet med testkriterier å gjøre lenger

 1. Pasient med behov for innleggelse.
 2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
 3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
 4. Person i risikogruppe, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
 5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
 6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
 7. Andre med mistenkt covid-19. Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon.

Kategori 6-7 med andre symptomer enn de som er typiske for covid-19, bør fortrinnsvis se an symptomene hjemme i 2 døgn før test gjennomføres dersom symptomene fortsatt er vedvarende.