Koronanytt - uke 43

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 43 – 2020

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

+17 smittede siste uken, 32 smittede bosatt i kommunen totalt siden utbruddet 15. oktober

 • 32 positive tilfeller med Covid-19 i Hammerfest kommune per nå.
  20 sykehusansatte ved Finnmarkssykehuset, 3 innlagte pasienter med (ikke av!) Covid-19, 2 innlagte v/smitteenheten
  3 av de sykehusansatte har vært innlagte til stabilisering i 1-2 døgn som følge av Covid-19
  211 nærkontakter er satt i karantene, hvorav 21 i andre kommuner
  696 testede totalt for Covid-19 i uke 43

Troms og Finnmark

+51 smittede siste uken (Alta 6, Porsanger 6, Vadsø 1, Vardø 3 og 3 i?), 468 totalt.

Nasjonalt

+805 siste uke, 17 232 smittede totalt (dødsfall: 279, +1 siste uke).

Smittetallet R2

1,10 i gjennomsnitt etter 1. september 2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

 

 • Smittesituasjonen i Hammerfest: Vurderes til å være av høy alvorlighetsgrad og fortsatt uforutsigbar. Vi har opplevd store framskritt i avklaring av smitteutbredelsen og har oppnådd en relativt god oversikt siste uken.
 • I Oslo har ca. 1 av 2000 innbyggere blitt syke av Covid-19 siste uken.
 • I Hammerfest har ca. 1 av 700 innbyggere blitt syke av Covid-19 siste uken. En av landets "rødeste" kommuner
 • Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå i Norge. Det har vært en økning i antallet meldte smittede siden september, og det er store geografiske variasjoner.
 • FHI skriver at det er høy risiko for oppblussing av smitte lokalt. Hele samfunnet må forberede seg på lokale utbrudd utover høsten – akkurat det som skjer i Hammerfest.
 • Det er moderat risiko for at lokale utbrudd skal utvikle seg til regional smittespredning og en ny nasjonal smittebølge.
 • I Hammerfest har ca. 1 av 700 innbyggere innsyknet av Covid-19 siste uken. En av landets rødeste kommuner
Antall testede i Hammerfest
UKE 43 696
UKE 42 200
UKE 40 53
UKE 39 139
UKE 38 131
UKE 37 123
UKE 36 157
UKE 35 133
UKE 34 187
UKE 33 130
UKE 32 89
UKE 31 45
UKE 30 58

 

PANDEMIENS MEST BEGIVENHETSRIKE UKE

Dette har vært pandemiens klart mest krevende arbeidsuke. Fredagen sluttet med nedstengning av Klinikk Hammerfest. Første gangen i Finnmarkssykehusets historie. Klinikk Hammerfest blir dermed det første sykehuset i Norge som måtte lukke ned under pandemien. Store mediaoverskrifter bemerkes, både nasjonalt- og internasjonalt. Innen mandag 26.10 vil sykehuset være tømt for øvrige pasienter. Årsaken er at tiltakene fra denne- og forrige uke ikke har stanset smittespredningen.

Det kommunale smittesporingsteamet og hygienesykepleier ved Finnmarkssykehsuet har arbeidet svært intensivt siste uken for å få kartlagt nærkontakter, identifisere bevegelsesmønster og gi personlig smittevernveiledning til involverte parter.

 • Alle positive tilfeller er satt i isolasjon og alle er intervjuet ifht. kartlegging av nærkontakter og bevegelsesmønster.
 • Alle positive pasienter er i stabil klinisk form og ingen er kritisk syk.
 • Alle nærkontakter er kontaktet av smittesporingsteam og alle er satt i 10d karantene fra siste eksponeringsdato.

Uken startet med 15 smittede. Det har vært en jevn økning i antall smittetilfeller gjennom uken til en fordobling ved ukeslutt.

FHI kom til Hammerfest mandag 19.10, på anmodning fra Helse Nord. De har først og fremst bistått klinikk Hammerfest, og også kommunen. Målet var å få oversikt over smittesituasjonen, gjennomgå sykehusets smittevernrutiner, samkjøring av smittevernarbeidet mellom sykehus/helseforetak/kommunen, legge en plan for videre oppfølging og ta i bruk felles digitalt smittesporingsverktøy.

Fra tirsdag, 20.10, har vi hatt et formalisert samarbeid med sykehusets smittesporingsteam, hvor vi felles benytter det kommunale digitale smittesporingsverktøyet, og på den måten får vi en total oversikt over smittede og nærkontakter som befinner seg i kommunen, både i og utenfor sykehus.

Mot slutten av uken har smitteøkningen utelukkende vært blant sykehusansatte og deres husstandsmedlemmer. Vi har ikke har sett noen nye tilfeller ute i samfunnet i Hammerfest siste dagene. Det har foregått en massiv testaktivitet, hvor vi i løpet av uken har testet fem prosent av befolkningen, noe Helsedirektoratet har sett for seg som et maks-scenario. Alle sykehusansatte er testede screeningsmessig, uavhengig av symptomatologi og/eller nærkontaktgrunnlag.

Smittevernoverlegen og kommuneoverlegene har hatt hyppige statusmøter med Fylkeslegen og tett samarbeid med Folkehelseinstituttet. FHI starter DNA-sekvensering av viruset i Hammerfest. Vi deler løpende oversikten vår over smittede med FHI for å få utbruddsforståelse.

Det er også avholdt møte med Fylkeslegen og de andre kommunene i Finnmark med bekreftede smittetilfeller. Målet var å få statusoversikt i fylket og erfaringsoverføring fra Hammerfest til de andre kommunene.

Formalisering av samarbeid omkring beredskapen: Kommuneoverlege Aud Marie Tandberg deltok i beredskapsmøter hos Klinikk Hammerfest og en fra sykehuset deltok i våre.

Inntaksstoppen vil foreløpig vare i to uker og pasienter som skulle vært innlagt ved sykehuset blir istedenfor overført til klinikken i Alta og sykehusene i Kirkenes og Tromsø. Dette gjelder også akuttpasienter, som vil bli stabilisert ved sykehuset før de sendes videre. Akuttinnleggelser ved barneavdelingen rutes til UNN-Tromsø. To ekstra ambulansefly blir stasjonert i Finnmark. I tillegg kan bilambulansetjenesten i Vest-Finnmark oppbemannes på kort varsel.

Undertegnede og kommuneoverlegene og har jevnlig dialog med FHI sitt nasjonale smittesporingsteam videre. Undertegnede og kommuneoverlegene har jevnlig dialog med smittevernledelsen v/FIN videre.

TILTAK I HELSETJENESTEN VED ØKT SMITTERISIKO

Man anbefaler at følgende tiltak vurderes iverksatt i helsetjenesten, i denne rekkefølgen, når det er økt smitterisiko med SARS-CoV-2 i kommunen 

 • Gjenta opplæring om smitteverntiltak og symptomer på covid-19, inkludert atypiske symptomer hos eldre, for å sikre etterlevelse av gjeldene råd.
 • Gjennomgå rutiner og se på om det i flere situasjoner kan legges til rette for å holde minst 1 meters avstand og ha god håndhygiene.
 • Tilrettelegge for at kurs og møter i større grad kan gjennomføres digitalt, uten fysisk tilstedeværelse.
 • Utarbeide arbeidskohorter og unngå at personer har kontakt på tvers av disse, dersom dette ikke allerede er ivaretatt.
 • Vurdere å begrense antall arbeidssteder for ansatte, inkludert vikarer og studenter, dersom dette ikke allerede er ivaretatt.
 • Vurdere behov og ev. legge til rette for økt testaktivitet i henhold til råd om testing.
 • Vurdere endring i dagaktivitetstilbud lokalisert i sykehjemmet, se Smittevernråd ved dagaktivitetstilbud.
 • Vurdere endring i besøksrutiner, se Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, samt Råd ved helse- og omsorgstjenester.

Vurdere om det ved all kontakt nærmere enn 1 meter bør benyttes munnbind, ev. også visir/øyebeskyttelse (se vurderingspunkter via øverste linken).

Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko.

SMITTESPORING RUNDT ASYMPTOMATISKE                                            

Ved undersøkelse av nærkontakter og utbrudd, håndteres et positivt prøvesvar hos asymptomatiske og symptomatiske på lik måte. Det bør gjøres full smitteoppsporing rundt begge.

Ved et tilfeldig funn av positiv prøve hos person som verken har symptomer eller har vært utsatt for smitte, bør funnet først bekreftes. Hvis fortsatt positivt svar bør det gjennomføres en begrenset smitteoppsporing som kun omfatter husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter.

Forskjellen skyldes at man ved et tilfeldig funn ikke kjenner smittetidspunktet og derfor heller ikke har grunnlag for å tidfeste perioden personen er, eller var, smittsom. Det antas for øvrig at asymptomatiske er mindre smittsomme enn de med symptomer.

DIVERSE KORONAINFORMASJON

 • Oppfordrer alle til å følge med på de lokale pressekonferansene i regi av Hammerfest kommune, via Facebook.
 • Hammerfest sykehus. Her finner du oppdatert informasjon om status: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap
 • Videokonsultasjoner. Oppfordrer alle leger til å ta i bruk videokonsultasjoner i høy grad de kommende 7-14 dagene, fremfor fysisk oppmøte. Konsultasjonsvarigheten bør begrenses til under 15 minutter og avstanden mellom pasient og lege bør være minst 2 meter. Kun lege tar i dørhåndtak, kontaktflater desinfiseres etter konsultasjon og utelukkende friske pasienter får lov å møte på legekontoret.
 • Sektor for helse- og omsorg i Hammerfest kommune er gått over i gul fase. Dette betyr blant annet at tjenester og institusjoner stenger for besøkende, og ansatte kan bli omdisponert på kort varsel. Kommunens smittesporingsteam og medarbeidere på testsentret er og har vært i full drift for å bidra til at man får oversikt og kontroll på situasjonen..