Koronanytt - uke 44

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 44 – 2020

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

+6 smittede siste uke, 38 smittede bosatt i kommunen totalt siden utbruddet 15. oktober

Troms og Finnmark

+42 smittede siste uke, 510 totalt siden mars.

Nasjonalt

+2231 siste uke, 19 563 smittede totalt (dødsfall: 282 +3 siste uke).

Smittetallet R2

1,0 i gjennomsnitt etter 1. september 2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

 

 

 • Smittesituasjonen i Hammerfest: Vurderes fortsatt til å være av høy alvorlighetsgrad og fortsatt uforutsigbar.
 • Det er økning i koronasmitte i de fleste fylker, og antall utbrudd er økende.
 • Norge har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai.
 • I august hadde vi hadde vi 300 smittede i uken. I september hadde vi 700 smittede i uken. I oktober har vi 900 nye smittede i uken. Den siste uken har smitten økt videre.
 • Mest vanlig antatt smittested er egen husstand, private arrangementer og skoler/universiteter.
 • Økende antall smittes i utlandet, hovedsakelig er det utenlandsfødte som er smittet i hjemland, primært Polen.
 • Det er fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall av covid-19, men siden sommeren har det vært en svakt stigende trend i nye pasienter som er innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak.
 • Det er moderat risiko for at lokale utbrudd skal utvikle seg til regional smittespredning og en ny nasjonal smittebølge.
Antall testede i Hammerfest
UKE 44 334
UKE 43 696
UKE 42 200
UKE 40 53
UKE 39 139
UKE 38 131
UKE 37 123
UKE 36 157
UKE 35 133
UKE 34 187
UKE 33 130
UKE 32 89
UKE 31 45
UKE 30 58

NYE NASJONALE INNSTRAMMINGER FRA 28. OKTOBER

For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innfører regjeringen nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode.

Vi har nå mer kunnskap om smittespredning blant barn, og derfor er det ikke behov for så strenge råd for de yngste.
Det strammes inn på en rekke områder for å få mindre smitte i samfunnet. Det vil gjøre det enklere å holde barnehager og skoler åpne, og det er en viktig prioritet for regjeringen

Alle tiltakene vil vare frem til tidlig i desember.

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maks 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Karanteneregler

 • Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene. Områder defineres for å ha særlig høyt smittenivå ut fra følgende kriterier:
  • Nødvendige data mangler eller at det er 300 eller færre som er testet per 100 000 personer, eller
  • Mer enn 300 per 100 000 personer som har blitt testet og
   • antall nye tilfeller er mer enn 150 per 100 000 siste 14 dager, eller
   • antall nye tilfeller er 50 eller mer per 100 000 personer siste 14 dager og 4 % eller mer tester positivt.
    Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene.
  Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden. Endringene trådte i kraft midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.
 • Det er ikke gjort endringer i øvrige unntak fra innreisekarantene i covid-19-forskriften nå. Dvs. at personer som benytter seg av andre unntak enn covid-19-forskriften § 6 c fortsatt kan benytte disse selv om de kommer fra et område med forhøyet smitte. For eksempel kan personer som jevnlig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, unntas fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag.

COVID-19 HOS BARN OG UNGE – HVA SIER FORSKNINGEN?

 • Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av det nye koronaviruset. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp av covid-19. Symptomene er ofte milde og kortvarige.
 • Barn ser ikke ut til å være sentrale smittedrivere for covid-19, men det kan se ut til at risiko for å bli smittet eller smitte andre øker med økende alder.
 • Barn som smittes blir oftere smittet av en voksen enn av andre barn i barnehage eller på skole.
 • Barn under 18 år utgjør en liten andel (<5%) av rapporterte covid-19 tilfeller i EU/EØS og Storbritannia.Barn som får påvist smitte har sjeldnere behov for sykehusinnleggelser enn voksne.
 • Barn gjennomgår oftere mild eller asymptomatisk infeksjon sammenlignet med voksne.
 • Utbrudd av covid-19 på skoler er sjelden, men de forekommer.
 • Utbrudd på skoler kan være vanskelig å påvise ettersom mange barn ikke får merkbare symptomer på smitte.
 • Med gode smittevernstiltak vil sannsynligvis ikke skoler være mer sentrale smittearenaer enn andre arenaer med tilsvarende tetthet av mennesker.
 • Det er usikkert hvilken effekt skolestenging har på smittespredning i samfunnet.

Veileder i smittevern i barnehager og skoler

MANGEL PÅ INFLUENSAVAKSINE          

På tross for en bestillingsøkning på ca. 50% fra tidligere år, tok vaksinene slutt etter andre offentlige vaksinasjonsdag (1. Kvalsund, 2. HFT, 3. HFT). Kommunen har tatt kontakt med FHI med anmodning om å etterbestille flere vaksiner.

Følgende svar er gitt fra FHI:

«Folkehelseinstituttet har per i dag få doser influensavaksine igjen til det nasjonale programmet, og har derfor bedt dem som mangler vaksine om å melde behov for doser inn til oss innen 3. november. Folkehelseinstituttet vil etter at behov er meldt fordele doser så godt det lar seg gjøre. Vi vil i størst mulig grad prøve å avdekke kommuner som har store avvik i bestilte doser i forhold til risikopopulasjon, og disse kommunene vil bli prioritert så langt mulig. Dette gjelder også Hammerfest.

Flere kommuner har bedt om å bli prioritert framfor andre på grunn av særlige forhold i sin kommune, som kommuner med mange innbyggere hvor det er vanskelig å holde avstand i det offentlige rom og kommuner med høye smittetall for korona.

Influensavaksinene vil ikke gi beskyttelse mot covid-19. Det er ingenting som tyder på at det er utbrudd av influensa på gang noe sted i landet og overvåkingstallene for influensa er langt under normalen for oktober både når det gjelder ILI-diagnoser i primærhelsetjenesten og faktiske viruspåvisninger. En samtidig epidemitopp for covid-19 og influensa er dermed ikke sannsynlig i de nærmeste ukene.

Kommuner med høye smittetall for covid-19 i dag vil kunne få en influensaepidemi senere i sesongen, og dermed potensielt få innbyggere som vil gjennomgå både covid-19 og influensa samme sesong. Dette kan imidlertid også skje i andre av landets kommuner i løpet av influensasesongen, uavhengig av smittestatus for covid-19 nå.

FHI har forståelse for situasjonen Hammerfest befinner seg i, men å prioritere kommuner med store lokale covid-19 utbrudd som pågår akkurat nå for å forebygge fremtidige utbrudd av influensa vurderer vi som lite hensiktsmessig.»

FHI har ca. 60 000 doser vanlig influensavaksine igjen til risikogrupper og helsepersonell. Det er derfor nødvendig å rasjonere ut de siste dosene for at flest mulig mottakere skal få. Se lenke til nyhetsbrev om status og prioritering av resterende doser.

Barn i risikogrupper anbefales årlig vaksine mot sesonginfluensa. For barn i alderen 2-17 år er inaktivert vaksine (injeksjon) og levende svakket vaksine (nesespray) likestilte. Influensavaksine i form av nesespray for aldersgruppen 2-17 år en nå tilgjengelig fra FHI. Fluenz nasal er ikke subsidiert, dvs risikobarna som får denne må betale for selve vaksinen, men fastlegene kan bruke takst V1 slik at det å få satt den ikke koster noe.