Koronanytt - uke 45

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 45 – 2020

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

+6 smittede siste uke, 44 smittede bosatt i kommunen totalt siden utbruddet 15. oktober

44 positive tilfeller med Covid-19 i Hammerfest kommune siste fire uker
41 av tilfellene kan relateres til Hammerfest sykehus (+3 utenlandske innreisende arbeidere)
27 er sykehusansatte ved Klinikk Hammerfest (FIN)
35 er avisolerte, 9 har aktiv sykdom
2 barn i skolealder: en i 6. trin ved Baksalen skole og en i 9, trin ved Breilia skole
53 skoleelever satt i karantene i uke 45, alle testet negativt
NY! 1 ansatt ved Utsikten bosenter, vært på arbeid i smittsom sykdomsperiode
21 helsearbeidere og alle pasienter er satt i karantene ved Utsikten
3 av de smittede har vært innlagte til stabilisering i 1-2 døgn som følge av covid-19
1 død med covid-19 (ikke av covid-19)
159 nærkontakter er satt i karantene per tid 321 testede denne uken i kommunal regi
500+ sykehusansatte (med pasientrettet arbeid) er screeningstestede denne uke, for 2.-3. gang

Troms og Finnmark

+156 smittede siste uke, 666 totalt siden mars.

Nasjonalt

+3662 siste uke, 23 225 smittede totalt (dødsfall: 285 +3 siste uke).

Smittetallet R2

1,30 i gjennomsnitt etter 1. september 2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

Antall testede i Hammerfest
UKE 45 321
UKE 44 334
UKE 43 696
UKE 42 200
UKE 40 53
UKE 39 139
UKE 38 131
UKE 37 123
UKE 36 157
UKE 35 133
UKE 34 187
UKE 33 130
UKE 32 89
UKE 31 45
UKE 30 58
 • Smittesituasjonen i Hammerfest: Vurderes fortsatt til å være av høy alvorlighetsgrad og fortsatt uforutsigbar.
 • Overvåkingsdata viser en betydelig økende smittespredning de siste to ukene etter en gradvis og langsom økning gjennom høsten.
 • Økningen skjer i alle aldersgrupper og alle fylker, samt økende antall regionale oppblussinger over hele landet.
 • Antall meldte smittetilfeller økte med 79 prosent fra uke 43 til uke 44.
 • Det er fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall, men det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siden sommeren.
 • Mest vanlig antatt smittestedet er egen husstand, private arrangementer og jobb/universiteter.
 • Økende antall smittes i utlandet, hovedsakelig er det utenlandsfødte som er smittet i hjemland, primært Polen.
 • Det er fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall av covid-19, men siden sommeren har det vært en svakt stigende trend i nye pasienter som er innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak.
 • Globalt er det rapportert om over 46 millioner tilfeller og 1,2 millioner dødsfall.
 • Europa står for 51,5 prosent av tilfellene rapportert i uke 44, og rapporterer en økning på 20,1 prosent sammenlignet med uke 43.
 • Risikoen knyttet til epidemien vurderes nå som høy på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Hammerfest kommune vedtar 14 dagers karantene for helsepersonell som har vært i nærkontakt med koronasmittede

Kommuneoverlegen 06.11.2020 har fattet lokalt vedtak om forlenget karantenetid for helsepersonell som har vært nærkontakt til påvist smittet med Covid-19. Karantenetiden settes til totalt 14 dager, det vil si en forlengelse på fire dager utover nasjonalt fastsatt karantenetid.

Les vedtaket her (PDF, 430 kB) (PDF, 430 kB)

LOKALE INNSTRAMMNINGER

Pga. utbruddssituasjon på institusjon iverksetter vi følgende stramme smitteverntiltak:

 • Alt helsepersonell (også sykehusansatte): Karanteneplikt utvides fra 10 til 14 dager.
 • Alt helsepersonell (også sykehusansatte): som er definert nærkontakt testes på dag 0, 9, 13 i karanteneperioden.
 • Øvrige yrkesgrupper: testes på dag 0 og 9.
 • Utsikten Bosenter: Håndteres som en enhetlig smitteenhet.
 • Utsikten Bosenter: Alle beboere testes på dag 0, 3, 6, 9.
 • Utsikten Bosenter: Alle ansatte (som ikke er i karantene) testes på dag 0, 3, 6, 9.

NYE NASJONALE INNSTRAMMINGER FRA 05.11

Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt, og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak

Anbefalinger for alle i hele landet

 

Sosial kontakt

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. (Nytt)
 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.

Reiser

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. (Nytt)

Skoler og utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken. (Nytt)
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. (Nytt)

Regler for alle i hele landet

 

Sammenkomster og arrangementer

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

Uteliv

 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24:00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22:00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. (Nytt)

Karantene og reiser

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. (Nytt)

SEKVENSERING – VIROLOGISKE RESULTATER

Som ledd i utbruddsforståelse har smittevernoverlegen og kommuneoverlegene, i samråd med FHI, anmodet om utvidet virologisk laboratorieundersøkelse, av koronaviruset hos de smittede i Hammerfest kommune. Resultater så langt, viser alle smittetilfeller knyttet opp til Hammerfest sykehus er av samme genetiske profil. Resultater fra åtte virusisolater viser at alle stammene som ble sekvensert var direkte knyttet til sykehuset. Alle tilhørte subtype B1 og var helt like. Alle virusisolater er nært relatert til prøven fra første smittetilfelle fra Hasvik. Våre tidligere anførte antakelse om utbruddets debut og spredning ser ut å stemme, hvor vi i uke 41 skriver følgende:

«Smittesporingsteamet har arbeidet intensivt siste uken, bl.a. for å få kartlagt nærkontakter, identifisere bevegelsesmønster og gi personlig smittevernveiledning til involverte parter. Smittesporingen som er gjennomført, i samarbeid med Finnmarkssykehuset, tyder på at pasienten med stor sannsynlighet har fått overført smitte fra en annen pasient som var på poliklinikken på samme tidspunkt, og som i ettertid testet positivt på covid-19. De to pasientene oppfyller ikke kriterier for å være hverandres nærkontakter, men det er mye som tyder på at det kan ha skjedd en indirekte kontaktsmitte.»

FHI KORONAVEILEDER - OPPDATERINGER

Testkriterier:

 • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • Alle i ungdomsskolealder eller eldre som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene*
 • Andre grupper etter vurdering av lege.
 • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

*Barn har en mindre rolle i smittespredning av Covid-19 enn voksne, og testing av barn i barneskole- og barnehagealder uten symptomer vil derfor være av mindre betydning. Test kan likevel gjennomføres etter ønske og i samråd med foreldre/foresatte

 1. Det anbefales at alle nærkontakter i ungdomsskolealder og eldre testes.
 2. Nærkontakter anbefales å teste seg på dag 3-7, gjerne dag 5. Nærkontakter som utvikler symptomer skal i isolering fram til prøvesvar foreligger.
 3. Altså: Alle nærkontakter skal følges opp og være 10 døgn i karantene. Testing forkorter ikke karantene, men kan påskynde videre smittesporing. Dersom nærkontakter får symptomer skal de straks teste seg, og ved positivt svar vurderes de som «sannsynlig tilfelle av covid-19». De skal da over i isolering, og det anbefales at deres husstandsmedlemmer skal være i karantene fram til prøvesvar foreligger.

Opphevelse av isolasjon:

Endret lengde av isolering for pasienter som isoleres i helseinstitusjon eller som er alvorlig immunsupprimerte, samt kategorisert pasienter avhengig av klinisk forløp.

 • For pasienter i hjemmeisolering endres tid fra 8 til 10 dager fra symptomstart, og det er kun krav om feberfrihet som tillegges betydning utover perioden på ti dager.
 • Fremhevet at vanligvis behøver ingen å være isolert i mer enn 20 dager.

SMITTEBEGRENSENDE TILTAK 

Man regnes som «nærkontakt» hvis: man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene OG kontakten har vært

 • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
 • direkte fysisk kontakt ELLER
 • direkte kontakt med sekret.

Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i helsetjenesten, dvs munnbind, hansker og visir.

Prosedyre på legekontor:

 • Riktig bruk av visir, munnbind, hansker og avstand er viktig for å unngå å spre smitte under konsultasjon, men dette må foregå på måter som ikke hemmer arbeidet.
 • Hent pasienten på venterommet
 • Unngå at pasienten tar på dørhåndtak på vei inn til behandlingsrommet
 • Plasser pasienten på 2 meters avstand under samtale mellom pasient og behandler hvis mulig. Hvis ikke bruk så stor avstand som lokalet tillater, men minst en meter.
 • Hold konsultasjonen under 15 minutter hvis mulig
 • Utfør så mye som mulig av konsultasjonsarbeidet før og etter at pasienten er fysisk inne på kontoret
 • Luft godt mellom hver pasient
 • Vurder behov for visir og/eller munnbind når du går nærmere pasient for fysisk undersøkelse.
 • Bruk kort eksponeringstid til fysiske undersøkelser
 • Vurder om hyppig vask og spriting kan være bedre enn bruk av hansker
 • Bruk fjernkonsultasjon når det er mulig

Tilrettelegging av venterom/publikumsarealer under koronapandemien

 • Ha tydelig informasjon i inngangspartiet om hvor pasienten skal henvende seg
 • Ha tydelig info om hvordan de skal forholde seg på venterommet og om de kan vente ute / i bilen
 • Ha tydelig informasjon om at ingen må gå inn hvis de har symptomer eller mistanke om Covid-19
 • Legg til rette for minst en meters avstand mellom pasienter på venterommet
 • Lesestoff, leker og andre løse gjenstander bør fjernes
 • Tydelig informasjon om korrekt hoste- og håndhygiene
 • Informasjon om hvilke regler som gjelder dersom pasienten har symptomer eller har vært eksponert for koronasmitte. Det er viktig at ingen går inn i lokalet hvis de har symptomer eller mistanke om smitte av C-19
 • Sørg for at håndsprit er lett tilgjengelig (f.eks. ved inngangsparti, bankterminal, i venterom), og oppfordre pasienter til å sprite / vaske hender før og etter konsultasjon

Klargjøre eget kontor/behandlingsrom

 • Desinfiser kontaktflater etter hver pasient
 • Rydd vekk alle løse gjenstander etter hvert slik at det er lett å rengjøre
 • Ha beskyttelsesutstyr lett tilgjengelig slik at korrekt bruk av munnbind og øyebeskyttelse er enkelt gjennomførbart

Smittevernråd fra FHI:

 • Ansatte må vurdere nøye om de kan utgjøre en smitterisiko og holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenlig med covid-19 (selv ved milde symptomer) og testes snarest mulig. Får de symptomer på akutt luftveisinfeksjon på jobb, skal de straks forlate arbeidsstedet. Hvis de før avreise eller på vei hjem, er nærmere andre enn 2 meter, bør de ha på munnbind. Det er viktig å informere vikarer, studenter og nyansatte om dette.
 • Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon, forutsatt at hustandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer.
 • Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dg.
 • Ansatte i risikogrupper bør i samråd med arbeidsgiver vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko.
 • Basale smittevernrutiner skal alltid følges
 • Alle bør utføre håndhygiene ved ankomst og når en forlater helsetjenesten.
 • Daglig rengjøring (med vanlige rengjøringsmidler), spesielt av kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. og overflater, vil forebygge smittespredning. Husk også mobiltelefoner, tastaturer o.l.
 • Betaling bør skje kontantløst.

Tiltak hvis smittet person har vært til stede uten tilstrekkelig smittevern:

 • Steng virksomheten umiddelbart for hele eller deler av dagen
 • Virksomheten kan åpne etter desinfeksjon og vask
 • Få oversikt over hvem den smittede har vært i nærkontakt med (bruk evt dokumentet “Daglig oversikt over fysisk fremmøtte” -på temasiden Smittevern -for den aktuelle dagen). Hvis virksomheten ikke har ført oversikt: Kartlegg og dokumenter hvem den smittede kan ha vært i nærkontakt med på det aktuelle tidspunktet: Hvilke pasienter var på venterommet sammen med den smittede?
 • Har flere av de ansatte hatt nærkontakt med den smittede?
 • Informer personalet om situasjonen
 • Personale som defineres som nærkontakter må i smittekarantene i 10 døgn og vil bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam i forbindelse med smitteoppsporing
 • Personale som ikke er å regne for nærkontakter av smittede kan gå på jobb etter at vask er utført

Desinfiser og rengjør lokalet:

 • Kast brukt engangsbeskyttelsesutstyr i lukket pose som restavfall
 • Desinfiser kontaktpunkter og overflater som smittet person kan ha berørt, som stoler, dørklinker, toalett, tastaturer, telefoner, betalingsterminaler etc.
 • SARS-CoV-2 er følsom for høye temperaturer og desinfeksjonsmidler som Virkon, Perasafe og alkohol
 • Husholdningsklor kan også benyttes i konsentrasjonen minimum 1000 ppm
 • Ved synlig søl av organisk materiale, fjern sølet med absorberende materiale (cellestoff), etterfulgt av flekkdesinfeksjon av området
 • Øvrig renhold utføres som vanlig.

Se mere på: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-primarhelsetjenesten-ved-mistenkt-eller-bekreftet-smitte-med-nytt-/