Koronanytt - uke 46

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 46 – 2020

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

+7 smittede siste uke, 51 smittede totalt siden utbruddet 15. oktober

51 positive tilfeller med Covid-19 i Hammerfest kommune under den aktuelle smittebølgen
47 av tilfellene kan relateres til Hammerfest sykehus (+4 utenlandske innreisende arbeidere)
8 utvalgte virusisolater er sekvensert. Resultatet viser at alle smittetilfeller er av samme genetiske profil og direkte knyttet opp til Hammerfest sykehus sitt første smittetilfelle. Dette tyder på relativt sikker utbruddskilde.
30 er sykehusansatte ved Klinikk Hammerfest (FIN)
41 er avisolerte, 10 har aktiv sykdom
2 barn i skolealder: ett ved Baksalen skole (6. trinn) og ett ved Breilia skole (9. trinn)
NY! 2 elever ved Hammerfest videregående skole
50 videregående-elever og 6 lærere satt i karantene og testet d. 13.11 (alle prøvesvar ser ut til å ha kommet)
1 ansatt ved Utsikten Bosenter, vært på arbeid i smittsom sykdomsperiode
21 helsearbeidere og alle pasienter ved Utsikten er testede på dag 0, 3, 6 og 9
3 av de smittede har vært innlagte til stabilisering i 1-2 døgn som følge av covid-19
1 død med covid-19 (ikke av covid-19)
153 nærkontakter er satt i karantene per nå
386 testede denne uken i kommunal regi
100+ sykehusansatte er screeningstestede denne uke pga. påvist smitte på tross for 14 dager med lav drift v/FIN

Troms og Finnmark

+91 smittede siste uke, 757 totalt siden mars.

Nasjonalt

+4001 siste uke, 27 226 smittede totalt (dødsfall: 294 +9 siste uke).

Smittetallet R2

1,40 i gjennomsnitt etter 1. september 2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

Antall testede i Hammerfest
UKE 46 386
UKE 45 321
UKE 44 334
UKE 43 696
UKE 42 200
UKE 40 53
UKE 39 139
UKE 38 131
UKE 37 123
UKE 36 157
UKE 35 133
UKE 34 187
UKE 33 130
UKE 32 89
UKE 31 45
UKE 30 58

LOKAL STATUS (Hammerfest)

 • Vurderes fortsatt til å være av høy alvorlighetsgrad og fortsatt uforutsigbar. Det er behov for betydelig innsats for å bremse spredningen og det er viktig med målrettede tiltak der smitten skjer og i grupper med økt risiko for smitte. Aktuelle risikosituasjoner: Smitte på Utsikten Bosenter og Hammerfest videregående skole.

NASJONAL STATUS

 • Overvåkingsdata viser en betydelig økende smittespredning de siste ukene.
 • Økende antall regionale oppblussinger over hele landet.
 • Antall meldte tilfeller gikk opp i alle aldersgrupper siste uke.
 • Økningen var størst i aldersgruppen 13-19 år (75%) som nå har det høyeste antall meldte tilfeller ift befolkningstallet.
 • Det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus med covid19 som hovedårsak siden sommeren.
 • 10 % ble smittet i utlandet, majoriteten smittes i egne hjemland, primært Polen.
 • Vi så et mye høyere smittetrykk i mars/april enn nå og estimerer at om lag 1 av 10 tilfeller ble oppdaget i begynnelsen av pandemien, mens i september og oktober ble rundt 4 av 10 tilfeller oppdaget.
 • Det er fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall.
 • Mest vanlig antatt smittestedet er egen husstand, private arrangementer og jobb/universiteter.
 • Risikoen knyttet til epidemien vurderes nå som høy på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

INTERNASJONAL STATUS

 • Europa rapporterer om over 2 millioner tilfeller og står for nesten halvparten av alle verdens tilfeller forrige uke.
 • Globalt er det rapportert om 50,5 millioner tilfeller og 1,3 millioner dødsfall.

FHI RAPPORT NOVEMBER 2020

Skrevet av kommuneoverlegene Sonni Schumacher og Aud Marie Tandberg

Kort oppsummering fra FHI-rapporten i relasjon til status i Hammerfest:

 1. Covid19 og yrke: I høst (frem til 3. november) er det høyere forekomst av smitte hos ansatte i serveringsbransjen i Norge, samt fly- og båtverter. Lærere hadde ingen flere Covid19 tilfeller enn andre.
  Klikk for stort bilde
   
 2. Smitte i skoler i Norge: Så langt er erfaringen at smitte i liten grad skjer i barnehager og skoler. Vi ser sjelden utbrudd som oppstår i skolene. Barn blir i liten grad syke når de smittes og de smittes ofte fra voksne. Gult tiltaksnivå i skolene ser ut til å fungere godt.
 3. Smitte hos ungdom: Det er økende smitte i aldersgruppen 13-19 år i Norge, men hovedtyngden av smitte er i aldersgruppen 20-60 år. Det er vært utbrudd på 1% av videregående skoler i Norge. 5% oppgir skolen som sannsynlig smittested. Jo eldre ungdommen er, jo mer likt er smittemønstret de voksnes. Ungdom blir sjelden alvorlig syke av Covid19.
  Smitte på videregående skole speiler ofte smitten i samfunnet totalt sett. Hos ungdom er det flere eksempler på at tilfellene i skolen skyldes forhold utenfor skolene der de grunnleggende smittevernrådene ikke er overholdt. Det er fortsatt mulig å forbedre etterlevelsen av tiltakene på gult nivå i skolene, da de ser ut til å fungere godt. Ved smitte på skolen kan skolene gå over på rødt nivå. Det skal mye til at skolene stenges da tiltaksbyrden her er stor til svært stor for ungdommen. Både FHI, utdanningsdirektoratet og fylkesmannen har advart mot skolestegning som tiltak.

SKOLESTENGNING & LOVGIVNING

-Fra FHI sin «Håndbok for kommuneleger»

Trinn 5. Tiltaksvurdering
Under punktet som «særlige tiltak i skoler» anføres: «Dersom det oppdages smittede i en klasse, settes medelevene og lærerne der i karantene mens resten av skolen fortsetter som normalt eller eventuelt på høyere tiltaksnivå

-Fra Covid-19-forskriften

§ 12c.Kommunens myndighet til å stenge eller begrense aktivitet ved barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner

Kommunen kan fatte vedtak om stenging eller begrensning av aktivitet i en enkelt barnehage, skole, universitet, høyskole, fagskole eller annen utdanningsinstitusjon etter smittevernloven § 4-1 første ledd dersom det er nødvendig for å stanse pågående smittespredning. Slikt vedtak kan ikke fattes av kommunen som et generelt forebyggende tiltak.

Kommunen kan bare fatte generelt stengingsvedtak for barnehager, skoler universiteter, høyskoler, fagskoler eller andre utdanningsinstitusjoner i kommunen dersom det er stor smittespredning. Kommunene i en bo- og arbeidsmarkedsregion bør samarbeide om slike vedtak. Vedtakene skal godkjennes av Helsedirektoratet.

NASJONALE INNSTRAMMINGER (hovedpunkter)                                         

 • Sosialt (anbefaling): I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Sammenkomster (regel): Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler. På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Reise (anbefaling): Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.
 • Uteliv (regel): Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00.
 • Karantene og reiser (regel):
  • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen.
   • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
   • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
   • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Arbeidsreisene som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, vil i utgangspunktet innreisekarantene gjelde for arbeidstakere fra disse områdene