Skolene i Hammerfest åpner igjen etter koronastengning

I løpet av uke 20 åpner alle skolene i Hammerfest kommune igjen etter å ha vært stengt for å hindre spredning av koronaviruset covid-19.

  • Mandag 11.mai åpner Akkarfjord oppvekstsenter, Kvalsund skole og Forsøl skole
     
  • Tirsdag 12. mai åpnes mellom- og ungdomstrinnene ved alle de andre skolene i Hammerfest.   

For å sikre en trygg skolestart for alle, er det viktig at vi alle setter oss godt inn i og følger de nasjonale retningslinjene for smittevern. Det er utarbeidet smitteveiledere for de ulike alderstrinnene, disse ligger til grunn for åpningen. 

Vi har tre grunnpilarene for å bremse smittespredning

  1. Syke personer skal ikke være i på skolen
  2. God hygiene (håndhygiene, hostehygiene og renhold)
  3. Større avstand og mindre kontakt mellom personer

Alle elever vil fremover få et tilbud på sin vanlige skole. Det kan være et noe redusert tilbud, og tilbudet vil være noe annerledes enn tidligere. Det kan for eksempel være andre skoletider og at skoledagen blir organisert på andre måter enn før, for eksempel med mer uteskole eller et annet klasserom/lokale. Dette vil være ulikt fra skole til skole.

Vi håper å holde skolen åpent tilnærmet som normalt, men ved oppdeling av klassetrinnene i mindre grupper er vi sårbar for fravær blant ansatte. Ved stort fravær vil skoletiden måtte avkortes, eventuelt bli til dager eller deler av dager med hjemmeopplæring.

Alle foreldre og foresatte vil få informasjon fra sin nærskole om hvilket tilbud barna vil få. Følg med på skolens hjemmeside. 

Skolebusser

Skolebussene går nå som vanlig. For å hindre smitte på bussen oppfordrer kommunens kriseledelse til at de som har mulighet til å kjøre barn sine til skolen, gjør det, og at de som kan sykle til og fra skolen, gjør det.