Kan jeg ta koronavaksine?

Her finner du informasjon om forhold som kan gjøre at du ikke bør ta koronavaksine

Når bør du ikke ta koronavaksinen?

Det er tre forhold som tilsier at du ikke bør ta koronavaksinen:

  • Allergisk reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
  • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C

For svært skrøpelige pasienter og pasienter som har svært kort gjenstående levetid, kan selv milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. Det anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering av slike pasienter.

Vaksinasjon av personer med underliggende kroniske sykdommer

I utgangspunktet kan alle personer med underliggende kroniske sykdommer ta koronavaksinen. Mange vil bli prioritert til koronavaksinen fordi de kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Se liste over hvilke tilstander som er definert som medisinske risikofaktorer for alvorlig forløp av covid-19 på fhi.no 

Pågående cellegiftkurer

Personer som står på pågående cellegift eller annen immundempende behandling i kurer, bør avtale eventuell vaksinering med behandlende lege slik at vaksinen legges tett opp til neste kur. De har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, og blir derfor prioritert til vaksine. Men vaksinering under pågående immundempende behandling kan gi noe redusert sykelighet av covid-19. Her må nytte veies opp mot ulemper.

Personer som bruker antikoagulasjon

Det skal utøves forsiktighet ved vaksinering av personer på antikoagulasjonsmidler. For personer som bruker Pradaxa/Eliquis/Xarelto/Lixiana eller Marevan anbefales det å ta koronavaksine før du tar morgendosen. Første dose av antikoagulasjon kan uten risiko utsettes til kl. 12 på vaksinasjonsdagen. Påfølgende doser tas til vanlig tid. Etter vaksineringen bør disse personene sitte til observasjon i 30 minutter.

Brukes annen blodfortynnende behandling, som Albyl-E, Ticlid, Plavix, Brilique, Efient, eller Persantin og kopipreparater av disse, er det ikke behov for å endre tidspunkt for medisinering.

Personer i karantene

Personer som er i karantene, har økt risiko for å være smittet med korona og anbefales å avvente vaksinasjon inntil karantenen er fullført. De behøver ikke å teste seg for korona før vaksinasjon så lenge de ikke utvikler symptomer på covid-19.

Personer i isolasjon

Personer som er i isolasjon på grunn av påvist koronainfeksjon, anbefales å vente med vaksinasjon til minst tre uker etter at isolasjonsperioden er over og de er symptomfrie. De skal ikke teste seg for korona på nytt før vaksinasjon.

Vaksinasjon ved forkjølelse

Personer med symptomer på forkjølelse skal holde seg hjemme og ikke møte opp til vaksinasjon.

Samtidig bruk av koronavaksiner og andre vaksiner

Det er liten kunnskap om samtidig bruk av koronavaksine og andre vaksiner. Samtidig bruk av vaksiner kan bidra til forsterking av kjente bivirkninger. Det vil være vanskeligere å vurdere hvilken vaksine som bidrar til symptomene. Siden det foreløpig er begrenset erfaring med de nye koronavaksinene, bør koronavaksiner derfor fortrinnsvis ikke gis samtidig med andre vaksiner. Ved sterk indikasjon for å gi andre vaksiner tett opptil en koronavaksine, er det en fordel å gi vaksinene med så langt intervall som mulig, og FHI anbefaler minimum en uke.

Tidligere allergisk reaksjon på annet enn vaksine

Enhver injeksjon av fremmede stoffer kan føre til allergiske reaksjoner. Personer som tidligere har hatt allergisk reaksjon på noe som helst, kan ha økt risiko for å reagere allergisk på et nytt stoff. Likevel er allergiske reaksjoner på vaksine sjelden. De fleste personer med allergi reagerer ikke på stoffer som finnes i noen av vaksinene, men på pollen, dyreepitel, muggsopp og matvarer.

Hovedregelen er derfor at personer med allergi kan og bør vaksineres på samme måte som alle andre. Personer som tidligere har opplevd alvorlig straksallergisk/anafylaktisk reaksjon (uansett agens), bør imidlertid få utført enhver vaksinasjon under utvidet allergiberedskap, med lege til stede, og forlenget observasjonstid (1 time).

Graviditet og amming

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide.

Vaksinering av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege.

Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.

Kilde: Lillestrøm kommune