Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.

Les mer om pakkeforløp for psykisk helse på Helsenorge.no

Les mer om pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på Helsedirektoratet.no

Kommunens ansvar

Kommunen skal sikre nødvendig oppfølging både før, under og etter pakkeforløp.
Forløpskoordinatoren skal være med å sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid.

For personer som allerede har en koordinator/fagperson med tett relasjon i kommunen, er det naturlig at denne blir forløpskoordinator.

Det vil være forløpskoordinatorer i både kommune og spesialisthelsetjenesten.

Kommunen har en egen forløpskoordinator

Kommunen har egen forløpskoordinator for voksne innen psykisk helse og rusbehandling.
Forløpskoordinatoren skal være med å sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid.

Oppgaver

  • Informere, veilede og gi råd til pasient og/ eller pårørende om pakkeforløp psykisk helse og rus.
  • Samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten.
  • Sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasient/brukers mål, ressurser og behov.
  • Sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere.
  • Sikre samordning av tjenestetilbudet.
  • Initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan.
  • Følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan.
  • Forberede og koordinere aktuelle tiltak/ tilbud i kommunen i god tid før utskriving, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling.