Snøscooterløyper

    

Kart over scooterløyper i Hammerfest kommune

Åpne kartet i nytt vindu

Nedlastbare kart i pdf-format

Forskrift om snøscooterløyper i Hammerfest kommune

Se også:
Motorferdsel i utmark og vassdrag

Forskrift om snøscooterløype med tilhørende kart for tidligere Hammerfest kommune var oppe til politisk behandling i Kommunestyret 28.oktober 2021, og følgende vedtak ble fattet:

  • Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a vedtar kommunestyret «Forskrift om kommunal løypenett for snøskuter, Hammerfest kommune, Troms og Finnmark». Kommunestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort i saksutredningen med vedlegg hvor det fremgår hvordan innkomne uttalelser til forskriften er vurdert, konsekvenser av forskriften, og hvilken betydning disse er tillagt, samt vurderinger av hensyn til friluftsliv. Kommunestyret opphever «Forskrift om snøscooterløyper, Hammerfest, Finnmark" Kommunestyret opphever av «Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Kvalsund, Finnmark.

Kontakt

Jonny Kristensen
Driftsbetjent
Park, Idrett og Friluftsliv
E-post
Telefon 78 40 26 70
Mobil 911 67 577