Fastsetting av snøscooterløyper

Forskrift om snøscooterløype med tilhørende kart for tidligere Hammerfest kommune var oppe til politisk behandling i Kommunestyret 22.juni 2021, og følgende vedtak ble fattet:

  • «Kommunestyret vedtar, i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14, at forslag til fastsetting av skuterløyper i Hammerfest kommune, med forskrift og tilhørende kart, legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid.
  • § 8 i forskriften fjernes i sin helhet.»

Gjeldene forskrift om snøskuterløyper i tidligere Hammerfest kommune er opphevd og kommunen må fastsette snøskuterløypene på nytt. Kart og forskrift med vedlegg gjelder for tidligere Hammerfest kommune. 

Spørsmål i saken kan rettes til arealplanlegger Åse Malene Kongsbak (se under)

Løypene kan sees digitalt på www.kommunekart.com 

Kontakt

Åse M. Kongsbak
Arealplanlegger
Plan og Utvikling
E-post
Telefon 78 40 25 50