Statnett starter linestrekking Áisaroaivi – Skaidi

Statnett starter nå opp arbeidet med linestrekking samtidig som det vil foregår mastemontering mellom Áisaroaivi –  Skaidi. Hele denne strekningen vil det være anleggsaktivitet fram til anlegget står ferdigstilt mot slutten av 2022.

B=Baseplass, VV=Vintervei, V=Vei

Fra parkeringsplassen B126b på Aisaroaivi er løype 5 justert midlertidig noe i forhold til den ordinære trassen, (rød heltrukken linje i kartet under). Dette for å styre scootertrafikken bort fra selve anleggsstedet. Det er satt opp anvisningsskilt der scooterløypa starter fra parkeringen.

Det vil være betydelig trafikk med beltegående kjøretøy fra B129 langs VV203bN og VV203cN Bjørnlia, samt Skaidi VV203N, denne scooterløypa vil bli skiltet der den krysser V207E, se vedlagt kart.   

Baseplass B132b ved E6 til B133c Skaidi trafostasjon, og langs linjetraseen mot Aisaroaivi vil det være aktivitet fram mot slutten av året 2022.

Vi oppfordrer alle som ferdes i disse  områdene om å vise aktsomhet, og følge de signal som blir gitt.