Retningslinjer for kommunal støtte (kulturmidler) til frivillige organisasjoner

Vedtatt av Fellesnemnda for Kvalsund og Hammerfest kommuner i møte 14. juni2019

§1
Generelt

De frivillige organisasjoner er en av hammerfest kommunes viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske mål.


Hammerfest kommunes visjon:

«Sammen for Hammerfest»

Hovedmål:

«Hammerfest skal være en attraktiv kommune å bo i og besøke.»

Kommuneplanens overordnede målsetting for kultur og idrett er:

 • Et aktivt lokalsamfunn – med tilhørighet for alle og en sterk identitet.
 • Fysisk aktivitet som gir helse og trivsel.
 • Et mangfoldig kulturtilbud preget av kvalitet; møteplasser som inspirerer, underholder, gir kunnskap og gode opplevelser.

§2

Støtte til kulturarbeid har som målsetting:

 • å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige kulturelle egenaktiviteten ut i fra egne forutsetninger og interesser.
 • å styrke fellesskap og livskvalitet i lokalmiljøet.
 • å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet.
 • å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre: profesjonelle/ikke-profesjonelle.

§3

Aktiviteter og samarbeidsprosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre i frivillige organisasjoner, samt bidrar til å løfte frem sjøsamisk kultur, vil bli prioritert ved tildeling av kulturmidlene.

§4

Kommunal støtte til frivillige organisasjoner og enkeltpersoner tildeles innen programområdene.

 • Idrett- og friluftsliv
 • Allment kulturarbeid (Sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid m.m.)
 • Øvrige kulturformål

§5.0

For å være berettiget tilskudd må de frivillige organisasjoner og enkeltpersoner innfri følgende krav:
- ha en viss kontinuitet (etter oppstart, over år) i sin kulturvirksomhet.

 • at ethvert tiltak/arrangement i utgangspunktet er åpent for ALLE.
 • drive utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid eller ha tilsvarende kulturtiltak på sitt program.
 • dokumentere ikke-kommersialitet (as/ans/stiftelser ol.) i form av vedtekter.

Regionale/fylkesorganisasjoner kan innvilges tilskudd dersom midlene øremerkes virksomhet i Hammerfest kommune, og det ikke finnes lokallag for å ivareta denne virksomheten. Det forutsettes at organisasjonen har medlemmer bosatt i Hammerfest kommune.

§5.1

Unntatt fra å være tilskuddsberettiget er organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes-, økonomiske, politiske, ideologiske, religiøse og/eller andre egeninteresser.

§5.2

Alle frivillige lag og organisasjoner som mottar tilskudd fra Hammerfest kommune oppfordres til å godta ledsagerbevis.

§6
Saksbehandling

 1. Hvis organisasjoner søker tilskudd fra flere av støtteordningene må det fremmes separate søknader på tilrettelagte digitale skjema.
 2. Tilskudd er avhengig av de årlige kommunale budsjetter, og kan derfor ikke av organisasjonslivet forventes å følge prisstigning, eller på annen måte oppfattes som en fast inntektskilde organisasjoner har krav på.
  Tilskuddsrammen fordeles av kommunestyret hvert år.
   
 3. Tildeling av kulturmidlene blir kunngjort i dagspressen tidlig på nyåret/februar i tillegg til at retningslinjer med digitale skjemaer og kopi av annonsen blir gjort tilgjengelig på www.hammerfest.no, samt ved servicekontoret i Hammerfest rådhus og Kvalsund kommunehus.

  Søknadsfristene må overholdes
   
 4. Dersom en organisasjon eller enkeltperson(er) mangler forutsetninger for tilskudd etter disse regler vil tilskuddet bli inndratt, og organisasjonen/enkeltpersonen(e)/institusjonen mister sine rettigheter innen rammen av tilskuddsordningen for minst ett år.
   
 5. Gruppen barn og ungdom defineres i alderen opp til og med 18 år i tildelingsåret.
   
 6. Det settes krav til en minimumskontingent for voksne på kr. 100,- og for barn kr. 50,-, dette gjelder alle frivillige organisasjoner som søker kulturmidler.
   
 7. Administrativt/faglige saksbehandlere i sektor for Oppvekst og kultur og sektor for Teknisk drift og eiendom v/Park og idrett foretar prioritering og tildeling i henhold til innkomne søknader, vedtatte kulturpolitiske målsettinger og herværende retningslinjer.
   
 8. Avslag på søknad om tilskudd etter disse retningslinjer kan påklages til Hammerfest kommunes klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage sendes til sektor for Oppvekst og kultur.

Tilskuddstyper

§7
Kulturpris / kulturstipend / idrettsstipend

Ordningen har egne vedtatte retningslinjer og blir lyst ut i mars/april hvert år.
Kulturprisen, kulturstipendet og idrettsstipendet deles ut 17. mai hvert år.

§8
Grunntilskudd

Separat søknad.

Stønaden skal dekke driftsutgifter som ren administrasjon, lokalleie o.l.

Stønaden gis til alle organisasjoner som over tid driver tilskuddsberettiget virksomhet i kommunen. Jfr. §§2 til 5.

Stønaden gis bare til hovedorganisasjoner hvor det i søknaden dokumenterer medlemstall (fordelt på barn/ungdom og voksne) og hvilken type undergrupper som er inkludert. 

Nystartede søknadsberettigede organisasjoner gis et oppstartingstilskudd på inntil kr. 5 000,-.

Søknad skal fremmes på eget skjema, og innholde:

 • Årsrapport, gjelder ikke nystartede organisasjoner.
 • Et sammenfattet revidert regnskap hvor administrasjonsutgifter spesifiseres, gjelder ikke nystartede organisasjoner.
 • Handlingsplan og budsjett for kommende års aktiviteter, gjelder også nystartede organisasjoner.
 • Medlemsoversikt, gjelder også nystartede organisasjoner.

I hovedsak ytes det en andel av søkerens totale administrasjonsutgifter.

SØKNADSFRIST 15. MARS.

§9
Aktivitets- og prosjekttilskudd

Separat søknad.

Det kan kun søkes om et prosjekt/ tiltak pr. år.

Tilskudd gis til større og mindre lokale tiltak/prosjekter, samt underskuddsgarantier som bygger på målsettingen om å utvikle et kulturelt mangfold, nye ideer, samarbeidsprosjekter og kompetansehevende tiltak.
Tiltak/prosjekter som retter seg mot og integrerer grupper som funksjonshemmede, barn, ungdom, eldre og flyktninger/ innvandrere i det totale kultur- og samfunnsliv vil bli prioritert.

Tilskudd kan gis til organisasjoner uavhengig av om andre kulturmidler er gitt, og alle typer organisasjoner/enkeltpersoner kan søke, enten for tiltak/prosjekter i egen regi, eller for samarbeid med andre organisasjoner/grupperinger.

Utvalget vil spesielt vurdere prosjektenes effekt og resultater i forhold til kommunens kulturpolitiske målsettinger og hvilke målgrupper tiltak/prosjektet retter seg mot.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tiltaket/prosjektet, budsjettforslag, finansieringsplan og hvordan tiltaket er organisert; i egen regi og/eller i samarbeid med andre?

Søknaden foreligge på FORHÅND.

Det kan gis tilsagn om midler, og de utbetales med inntil 50 % av tilskuddsbeløpet ved oppstart av prosjektet.

(Tilskuddet må tilbakebetales hvis tiltaket ikke blir realisert innen 6 måneder etter første bevilgning, eller etter spesiell avtale). Resten utbetales mot levert regnskap og rapport etter fullført tiltak/prosjekt.

Tiltakene/prosjektene må primært være avsluttet innen utgangen av søknadsåret.

Aktivitets-/prosjektstøtte gis primært med inntil 50 % av kostnaden dog begrenses søknaden til max. kr. 75.000,-. Det til enhver tid gjeldene budsjett vil avgjøre om max grense kan endres.

SØKNADSFRIST ER PRIMÆRT 15. MARS.

§10
Tilskudd til drift/mindre investeringer i bygg/anlegg og til utstyr

Separat søknad.

Det kan kun søkes om en type stønad under § 10 hvert år.

Søknaden gis til drift/mindre investeringsprosjekt innen egne kulturbygg og anlegg. Videre gis det stønad til kjøp av utstyr og materiell som er nødvendig for utøvelse av organisasjonens kulturaktiviteter.

For DRIFT skal søknaden inneholde en beskrivelse av organisasjonens aktivitet, regnskap og budsjett for drift av vedkommende bygg/anlegg.

For MINDRE INVESTERINGER/KJØP AV UTSTYR skal søknaden inneholde en beskrivelse av organisasjonens aktivitet, begrunnelse for investeringer/kjøp av utstyr, siste års regnskap, budsjett og finansieringsplan for investeringen.

Søknaden må foreligge på FORHÅND og det kan gis tilsagn om midler og de utbetales etter fullført investering mot levert dokumentasjon på investeringen. 

 • Stønad til drift av bygg/anlegg kan gis med inntil kr. 25.000,-
 • Stønad til investering i bygg/anlegg kan gis med inntil 50 % av kostnadene, dog begrenses stønaden til max. kr. 25.000,-
 • Stønad til kjøp av utstyr gis med inntil 50 % av kostnadene, dog begrenses størrelsen til max. kr. 20.000,-

SØKNADSFRIST 15. MARS.

§11
Hvordan søke tjenesten:

Hammerfest kommune, sektor for oppvekst og kultur v/fagansvarlig for kultur kan gi informasjon og veiledning om kulturprisen.

Grethe Johannesen
T 78 40 20 00 | M 981 09 837grethe.johannessen@hammerfest.kommune.no

§ 12
Søknader sendes til:

Hammerfest kommune - sektor for oppvekst og kultur
v/ fagansvarlig kultur
Postboks 1224,
9616 Hammerfest.
postmottak@hammerfest.kommune.no

merket «Tilskudd - frivillige lag foreninger».

Forslag kan også leveres inn til Servicekontoret i Kvalsund kommunehus og i Hammerfest rådhus.

Ikrafttredelse

Disse retningslinjene er vedtatt av Fellesnemnda for Kvalsund og Hammerfest kommuner i møte 14. juni 2019 og trer i kraft fra og med 2020 for nye Hammerfest.