Tilskudd til drift/mindre investeringer i bygg, anlegg og utstyr

Tilskudd til frivillige organisasjoner og enkeltpersoner innen programområdene idrett og friluftsliv, allment kulturarbeid og øvrige kulturformål

Tjenestens målgruppe

Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner innen programområdene:

  • Idrett og friluftsliv
  • Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, revy, kunst og husflid m.m.)
  • Øvrige kulturformål

Formål med tjenesten

Støtte til kulturarbeid har som målsetting:

  • å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige og kulturelle egenaktiviteten ut i fra egne forutsetninger og interesser
  • å styrke felleskap og kvalitet i lokalmiljøet
  • å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet
  • å gi alle anledning ti å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke-profesjonelle

Stønaden gis til

  • drift av bygg/ anlegg
  • mindre investeringsprosjekt innen egne kulturbygg og anlegg
  • kjøp av utstyr og materiell som er nødvendig for utøvelse av organisasjonens kulturaktivitet

Stønad til drift av bygg/anlegg kan gis med inntil kr. 25.000,-

Stønad til investering i bygg/anlegg kan gis med inntil 50% av kostnadene, dog begrenses stønaden til max kr. 25.000,-

Stønad til kjøp av utstyr gis med inntil 50% av kostnadene, dog begrenses stønaden til max kr. 20.000,-.

Hva kreves for å motta tjenesten

Søknaden må foreligge før tiltaket/prosjektet igangsettes.

Det kan kun søkes om en type stønad

For drift skal søknaden inneholde en beskrivelse av organisasjonens aktivitet, regnskap og budsjett for drift av vedkommende bygg/anlegg.

For mindre investeringer/kjøp av utstyr skal søknaden inneholde en beskrivelse av organisasjonens aktivitet, begrunnelse for investeringer/kjøp av utstyr, siste års regnskap, budsjett og finasieringsplan for investeringen.

Søknaden må foreligge på forhånd, det gis tilsagn om tilskudd og tilskuddsmidlene utbetales etter fullført investering.

Hva gjør kommunen

Tildeling av kulturmidlene/søknadsfrist blir kunngjort i dagspressen tidlig på nyåret.

Et administrativt/faglig utvalg med representanter fra sektor for Kultur og Idrett, foretar prioritering og tildeling i h.h.t. innkomne søknader, vedtatte kulturpolitiske målsettinger, etter "Retningslinjer for kommunal støtte (Kulturmidler) til frivillige organisasjoner"

Hvordan søke tjenesten

Benytt dette søknadsskjema: Søknadsskjema - tilskudd til drift/mindre investeringer i bygg/anlegg og til drift (PDF, 80 kB)  (Søknadsskjema)

Servicekontoret kan være behjelpelig med utskrift av søknadsskjema.

Søknadsadresse er:

Hammerfest kommune
kultur og idrett
Postboks 1224
9616 Hammerfest.

 

Søknad kan også leveres på Servicekontoret.

Veiledning:

Grethe Johannessen
Fagansvarlig kultur
T 78 40 20 53 | M 981 09 837 | Send e-post

Reidar Næss
468 61 276Send e-post