Retningslinjer for ildsjelprisen

Retningslinjer for Hammerfest kommunes Ildsjelpris

§ 1 – Formål

Hammerfest kommunes Ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles den/ de som har gjort en betydelig uegennyttig og ulønnet innsats for samfunnet.

Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse for personer som har vist sitt engasjement og sin innsats for felleskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger.

§ 2 – Annonsering

Hammerfest kommunes Ildsjelpris annonseres innen 20. september, annen hvert år, i lokale medier og på kommunes nettsider. I tillegg sendes oppfordring til kommunale råd eks. Eldrerådet, Ungdomsrådet, Idrettsråd mfl om å foreslå kandidater. Frist for levering av skriftlige begrunnede forslag innen 7. oktober. Følgende opplysninger skal være med i forslaget: kandidatens navn, fødselsår og yrke, postadresse og telefonnr., epostadr. / eller foreningens navn og kontaktinformasjon.

§ 3 – Pris og prisutdeling

Ildsjelprisen er, ved opprettelse i 2017, på kr. 15 000,- og deles ut første gang 3. desember 2017 av ordfører. Ildsjelprisen kan også deles mellom flere kandidater. Dersom det et år ikke finnes aktuelle kandidater som oppfyller vilkårene, kan prisutdelingen utgå dette året.

Styret for kultur, omsorg og undervisning er jury og beslutter hvem som skal tildeles prisen.

Med prisen følger et diplom signert av ordfører.

§ 4 – Kontaktinformasjon og leveringsadresse

Informasjon og veiledning om Ildsjelprisen kan fås av kultursjefen.

Adresse for innsending av begrunnede forslag:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest
merket Ildsjelprisen
postmottak@hammerfest.kommune.no

 

Forslag kan også leveres servicekontoret på rådhuset. Retningslinjene for Hammerfest kommunes Ildsjelpris ble vedtatt av Styret for kultur, omsorg og undervisning i møte 30. august 2017.

Kontakt

Grethe Johannessen
Fagansvarlig kultur
E-post
Telefon 78 40 28 02
Mobil 981 09 837