Retningslinjer for tilgjengelighetspris

Retningslinjer for Hammerfest kommunes tilgjengelighetspris:

Grunnlaget for retningslinjer for tildeling av en kommunal Tilgjengelighetspris er å finne i Plan- og bygningsloven, forskrifter og tilhørende veileder for universell utforming. Fra 1. januar 2009 ble en ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) iverksatt (Lov 2008-06-20 nr 42).

Definisjoner: hovedgrupper av funksjonshemmede kan i denne sammenheng være bevegelseshemmede, hørselshemmede, miljøhemmede (allergikere) og orienteringshemmede m.fl.

§ 1 - Formål

Tilgjengelighetsprisen skal bidra til å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne i Hammerfest kommune.

Prisen skal stimulere til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes.

§ 2 - Kandidater til prisen

Tilgjengelighetsprisen kan gis til offentlig og private eiere av bygg og omgivelser av et hvert slag i Hammerfest kommune. Kravet for å bli vurdert er at det i året som er gått er tatt initiativ til, og eller, gjennomført nybygg, renovering og endringer med sikte på universell utforming for slik å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede.

Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av kandidater til prisen:

  • Tiltaket skal være et bidrag til å komme nærmere målet om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet (nærmere et ikke-funksjonshemmende samfunn).
  • Kvalitet og gjennomføring av universelt utformede tiltak må være i h.h. til lovverk og forskrifter.
  • Kandidaten har vist en positiv holdning og forståelse for å ivareta funksjonshemmedes behov gjennom aktiv brukermedvirkning fra gruppen funksjonshemmede.
  • Tiltaket har fått en god funksjonell løsning som glir naturlig inn i miljøet i henhold til god byggeskikk, les estetisk utforming / natur- og miljøvennlig tilpassing.
  • Kandidaten har vist stor kreativitet og nytenkning for å bedre tilgjengeligheten.

§ 3 - Utvelgelsesprosedyre

Rådet for funksjonshemmede tar i mot og/eller fremmer egne begrunnede forslag på kandidater til Tilgjengelighetsprisen.

Alle innbyggere, institusjoner, firma m.fl. i Hammerfest kommune skal ha anledning til å komme med begrunnede forslag på aktuelle kandidater til prisen.

Prisen kunngjøres i lokale media og på kommunens nettsider.

Frist for å sende inn forslag til kandidater settes til 1. oktober hvert år.

Utdeling av Tilgjengelighetsprisen skjer hver 3. desember på FN-dagen for funksjonshemmede.

Rådet for funksjonshemmede er jury og beslutter hvem som tildeles prisen.

§ 4 - Pris og prisutdeling

Tilgjengelighetsprisen skal være en årlig pris, og skal gå til et nytt tiltak innen universell utforming.

Dersom det et år ikke finnes aktuelle kandidater som oppfyller vilkårene, kan prisutdelingen utgå dette året. Tilgjengelighetsprisen kan også deles mellom flere kandidater.

Hammerfest kommunes Råd for funksjonshemmede kan hvert år tildele Tilgjengelighetsprisen på kr. 15 000,-.

Premieringen inkluderer et innrammet diplom som skal henge synlig hos den som har fått prisen.

Prisen utlyses med frist 1. oktober og deles ut 3. desember av ordfører med Hammerfest kommunes Råd for funksjons-hemmede til stede.


 

Kontakt for mer informasjon og adresse for innsending av forslag:

Kultursjefen kan gi veiledning om tilgjengelighetsprisen
Begrunnede forslag sendes til:

Hammerfest kommune
postboks 1224
9616 Hammerfest
merket Tilgjengelighetsprisen

Forslag kan også leveres til Servicekontoret.

Retningslinjene for Hammerfest kommunes Tilgjengelighetspris ble vedtatt av Hammerfest kommunestyret i møte 5. desember 2013.

Kontakt

Grethe Johannessen
Fagansvarlig kultur
E-post
Telefon 78 40 28 02
Mobil 981 09 837