Avløsertilskudd ved ferie og fritid

Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid er en refusjonsordning som gjør det mulig for bonden å ta seg fri.

Med «avløsning» forstås de arbeidsoppgaver som det ikke er uvanlig at gårdbrukere selv utfører.

Det søkes om tilskudd for avløsning ved ferie og fritid samtidig med PT. Søknadsfrist er 15. oktober.

Tre grunnkriterier må være oppfylt for at et foretak er berettiget avløsertilskudd:

  • Foretaket må ha disponert dyr på en av telledatoene, eller ha slakta dyr i søknadsåret.
  • Foretaket må ha hatt faktiske utgifter til avløsning i søknadsåret.
  • Avløsertjenesten må være knyttet til foretakets husdyrdrift.

Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra det foretaket han er avløser for, være ektefelle/samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket og avløseren må ha fylt 15 år når avløsningen skjer.

Grunnlag for hvor stort avløsertilskudd det er mulig for et foretak å oppnå fremgår av gjennomsnittet av det dyretallet foretaket disponerer på de to telledatoene. Maksimalt avløsertilskudd blir beregnet gjennom multiplikasjon av gjennomsnittlig dyretall på de to telledatoene med tilskuddsgrunnlagssatsen som gjelder for den enkelte dyregruppen.

På Landbruksdirektoratets nettsider kan du lese mer om ordningen.