Pristilskudd

I samme søknad som produksjonstilskudd søkes det om pristilskuddsordningene. Pristilskudd utbetales via foredlingsforetaket.

Under er de mest relevante pristilskudd listet opp:

Distriktstilskudd frukt, bær og grønnsaker

 • Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland
 • Distriktstilskudd for matpotet dyrket i Nord-Norge

Må leveres til omsetningsledd godkjent av Landbruksdirektoratet.

Tilskudd kjøtt og egg

Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddet. Tilskuddet blir utbetalt via slakteri og eggpakkeri til foretak. Tilskudd til frakt av slaktedyr blir utbetalt til slakteri og frakttilskuddet for transport av egg blir utbetalt til eggpakkeri.

 

 • Distriktstilskudd kjøtt og egg
  Distriktstilskudd for kjøtt har ulike satser fordelt på dyreslag og soner eller fylker.
 • Tilskudd til lammeslakt og kjeslakt
  Tilskudd for lam gis for kvalitet O eller bedre.
 • Kvalitetstilskudd storfekjøtt

Tilskudd til norsk ull og skinn

Tilskudd per kg ull er et virkemiddel som skal bidra til bedre kvaliteten på norsk ull, og sikre avsetning i markedet for norsk ull av god kvalitet. Tilskuddet blir beregnet ut fra en fast gjennomsnittssats fastsatt i jordbruksavtalen per kg omsatt ull.

Tilskudd til pelsskinn, ulne skinn og villsauskinn blir gitt etter en fast sats.

Tilskuddet blir utbetalt via ullstasjon eller slakteri.

Tilskudd melk

Utbetaling skjer sammen med oppgjør for levert melk til meieri eller direkte fra Landbruksdirektoratet etter rapportering av lokalt foredla melk.

 • Distriktstilskudd melk
  Produsenter kan få distriktstilskudd for ku- og geitemelk som er produsert innenfor kvote, jf. forskrift om produksjonstilskudd i landbrukssektoren § 5. Tilskuddet er differensiert med ulike satser i ti geografiske soner.
 • Grunntilskudd geitemelk
  Satsen er lik over hele landet.

Utfyllende informasjon til pristilskudd finner du på Landbruksdirektoratets sine nettsider.