Produksjonstilskudd (PT)

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en rekke tilskuddsordninger innen jordbruket. Formålet med PT er «å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsetninger Stortinget har trukket opp», jf. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 1.

Foretaket må oppfylle følgende vilkår:

 • Være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (ha org.nr.).
 • Drive «vanlig jordbruksproduksjon» på én eller flere landbrukseiendommer.

Foretak som kun driver med birøkt er unntatt kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer.

For å oppfylle vilkåret om «vanlig jordbruksproduksjon», må produksjonen ha et næringsmessig preg. Utgangspunktet er god agronomisk praksis og godt husdyrhold. Produksjonen skal ligge innenfor normalen for den type produksjon som vurderes. Lokale forhold kan være relevante og det er adgang til å ta individuelle hensyn så lenge dette ikke bryter med hva som objektivt sett kan oppfattes som en forsvarlig og god drift ut fra et landbruksfaglig ståsted.

Foretaket må disponere de dyr og areal det søkes tilskudd for. Arealet skal drives aktivt på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen.

Videre må foretaket oppfylle de vilkår som gjelder sin produksjon, jf. Bestemmelsene i Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §§ 3 - 6. Aktuelt rundskriv for søknadsomgang gir mer utfyllende opplysninger.

Produksjonstilskudd omfatter en rekke delordninger:

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd for husdyr
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge

I tillegg søkes det om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema.

De ulike tilskuddsordningene har særskilte delmål. Tilskuddene beregnes med en sats per dyr eller areal.

For at foretak som søker om husdyrtilskudd skal oppfylle kravet til «vanlig jordbruksproduksjon» må produksjonen gi en viss avdrått. Her har de ulike husdyrproduksjoner ulike standarder. Ved arealbaserte produksjoner henger hva som regnes som «vanlig jordbruksproduksjon» nøye sammen med vilkåret om at arealet skal drives aktivt. Fraviker avlingsnivået negativt fra tilsvarende produksjoner i tilsvarende områder, kan det være et tegn på at det ikke drives vanlig jordbruksproduksjon. Det følger av jordbruksavtalen at grovfôr for salg må være gjort lagringsdyktig, det betyr at fôr ikke kan selges «på rot». Beitetilskudd og areal- og kulturlandskapstilskudd har andre formål enn husdyrtilskuddet. Formålet med areal- og kulturlanskapstilskuddet er å bidra til å skjøtte, vedlikeholde og utvikle kulturlandskapet gjennom aktiv drift, og til å holde jordbruksareal i drift i samsvar med gjeldende landbrukspolitiske mål. I vilkåret om at arealene må drives aktivt ligger det bl.a. at det må være utført nødvendig jordarbeiding, som for eksempel såing, gjødsling og høsting av arealet. Beitetilskuddene skal stimulere til økt beiting. Ordningen skal bidra til å pleie kulturlandskapet, samt å oppnå en god utnyttelse av utmarksressursene. Ordningen virker seg videre positiv ut på dyrevelferden.

Fra og med mai 2017 gjelder nytt system for søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til ferie og fritid.

Det er to søknadsfrister og én utbetaling i det nye PT-systemet; 15. mai (fra 2018 er det 15. mars), med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. I maiomgangen leverer husdyrprodusenter søknad. I oktoberomgangen leverer både husdyr- og planteprodusenter søknad.

Fristene er absolutte, det betyr det er ikke mulig å sende inn søknad etter søknadsfristen. Det er kun mulig å søke elektronisk. Ved levert søknad innen søknadsfristen er det mulig å endre opplysninger i søknaden i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, uten å få trekk.

Enkelte opplysninger kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

 • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
 • Dyr på beite som er tatt ned fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
 • Livdyr av gris, kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker, samt poteter produsert i Nord-Norge, som er levert til godkjent omsetningsledd mellom 16. oktober og 31. desember, og som man søker om distriktstilskudd for.

Utbetaling skjer i februar påfølgende år.

Nye søkere må ha registrert et foretak i Enhetsregisteret. Mer informasjon om hvordan dette gjøres gis på nettsidene til Brønnøysundregistrene. Når foretaket er registrert i Enhetsregisteret tildeles organisasjonsnummer. Deretter kontaktes landbrukskontoret i kommunen for å registrere foretaket og driftssenteret i Landbruksregisteret. Det er viktig å være ute i god tid før søknadsfristen. Landbruksdirektoratet har egen nettside for deg som er ny eller ønsker å starte opp som bonde.

Ved eierskifte eller nedleggelse av gårdsdriften er det viktig å tenke på at tilskudd kun kan utbetales til det foretak som har søkt, og kan dermed ikke utbetales dersom foretaket slettes i Enhetsregisteret før utbetaling.

Husk, som selvstendig næringsdrivende er du forpliktet til å sette deg inn i gjeldende regelverk.

Relaterte lenker: