Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

I utgangspunktet kan tilskudd kun gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet om at tilskudd bare kan gis til beitelag.

Tilskudd kan for eksempel også gis til enkeltpersonforetak hvor det av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. Enkeltpersonforetaket må være produksjonstilskudd berettiget.

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak

Det kan være ulike type prosjekter rettet mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Dette omfatter planlegging og prosjektering av faste installasjoner, ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder, prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene, tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk, utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan m.v.) for utmarksbeite og vegetasjonskartlegging.

Tilskudd til investeringer knyttet til utmarksbeite

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Noen eksempler er sperregjerder, ferister, bruer, gjeterhytter, sanke- og skilleanlegg, anlegg/rydding/utbedring av driftsveier, saltsteinautomater, transportprammer og elektronisk overvåkingsutstyr.

Søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets sine nettsider. Søknad sendes kommunen som vurderer og uttaler seg. Fylkesmannen behandler og avgjør søknaden.

Relaterte lenker: