Opplæring for beboere i asylmottak

Hvis du er asylsøker og bor i mottak kan du få tilbud om opplæring i norsk språk, norsk kultur og norske verdier. Opplæringen består av 175 timer med norsk språk og 50 timer med opplæring i kultur. Du plikter å delta i opplæringen.

Dersom du senere blir bosatt i en kommune, vil du få tilbud om introduksjonsprogram.

Målgruppe

Asylsøkere over 16 år som bor i mottak og som ikke har fått endelig vedtak om opphold.

Kriterier/vilkår

Du vil ikke få tilbud om opplæring dersom

  • du er omfattet av 48-timers-prosedyren
  • du er omfattet av Dublin-prosedyren
  • du er over 18 år og har blitt nektet realitetsbehandling av søknad om oppholdstillatelse
  • du har fått vedtak på asylsøknaden din. 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Saksbehandlingstid

Kommunene skal i samarbeid med asylmottaket tilby asylsøkere opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier så snart som mulig etter at de er kommet til mottaket. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

  • avslag på søknad om fritak

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se introduksjonsloven kapittel 4A Opplæring i mottak.