Meddommere

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker.

Vi trenger meddommere

Kommunen ønsker flere meddommere til tingretten og lagmannsretten.

Etter hvert kommunevalg skal det velges nye meddommere til tingretten og lagmannsretten. Det er også stadig utskiftinger på grunn av flytting, sykdom, jobbsituasjon og annet. Derfor trenger kommunen stadig nye navn til slike verv.

Hva er en meddommer?

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt noen ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre.

Meddommer i tingretten

Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to lekfolk som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

Meddommer i lagmannsretten

Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fire meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere. Du vil også kunne gjøre tjeneste i enkelte sivile saker.

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Hammerfest kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper.

De som velges, skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Lovens generelle krav er at en meddommer skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven. Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Ønsker du å bli meddommer eller lagrettsmedlem i Hammerfest? 

Meld din interesse eller foreslå kandidater. Vi trenger navn og adresse, fødsels- og personnummer, utdannelse, yrke og arbeidsgiver, samt telefonnummer.

–> Send en melding til oss via sikker post

Er du allerede meddomer og ønsker fritak fra tjenesten?

Generelt fritak

Du kan bli slettet fra medommerutvalget hvis din helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller hvis du har vært meddommer i to perioder tidligere.

Du må legger frem dokumentasjon for hvorfor du krever fritak, f.eks. legeerklæring. 

Du må sende søknad om fritak til Hammerfest kommune. Kommunen fatter avgjørelse i saken, og avgjørelsen kan påklages til domstolen.

Fritak i en enkelt sak

Ta kontakt med tingretten eller lagmannsretten så raskt som mulig.
Mer informasjon om fritak o.l.

Flytting

Flytter du ut fra domssognet, må du melde fra til kommunen og legge ved bekreftelse fra folkeregisteret. Du vil da bli slettet fra utvalget.

Flytting mellom kommuner innen domssognet innebærer ikke sletting fra utvalget. Meld ifra til domstolen ved flytting innen domssognet.