Hammerfest kommunes krisefond

Hammerfest kommunes krisefond

Formannskapet i Hammerfest kommune vedtok 03.04.2020 opprettelse av et kommunalt krisefond på kr. 3 millioner.

Formålet med fondet er å avhjelpe kommunens bedrifter som er rammet av koronakrisen.

Det tas utgangspunkt i den nasjonale kompensasjonsordningen som ble fremmet av regjeringen for Stortinget 3. april 2020.

Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no

Innkommende søknader behandles fortløpende av næringsavdelingen.

Retningslinjer for Hammerfest kommunes krisefond

Retningslinjene er vedtatt av kommunestyret 30.04.2020

1. FORMÅL

Formålet med krisefondet er å avhjelpe kommunens næringsaktører som er rammet av koronakrisen. Pengene skal utbetales som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Krisefondet skal bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen.

 

2. HVEM KAN SØKE

Ordningen gjelder for alle skattepliktige foretak i kommunen som opplever vesentlig omsetningsfall grunnet koronakrisen.

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

 

3. KRITERIER

Det tas utgangspunkt den nasjonale kompensasjonsordningen («kontantstøtten») som ble fremmet av regjeringen for Stortinget 3. april 2020.

Foretaket må ha et omsetningsfall på minimum 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars).

Foretaket må kunne dokumentere lønnsomhet før koronakrisen inntraff.

Nyetablerte foretak må kunne dokumentere ordrereserve/bestillinger før koronakrisen inntraff.

Foretak som har søkt den nasjonale kompensasjonsordningen vil bli prioritert.

Lokale bedrifter som faller utenfor de nasjonale ordningene, men som er lønnsomme og viktige for lokalmiljøet, vil også kunne søke tilskudd.

 

4. HVA KAN STØTTES

Rådgiving – bistand til å bruke lokale rådgivere/konsulenter for rådgiving/søknadsskriving, herunder rådgiving og tiltak for eventuelle omstillingsplaner.

Toppfinansiering ved innvilget søknad til nasjonal kompensasjonsordning. Faste uunngåelige kostnader som husleie, forsikringer, lys og varme, leie av utstyr og transportmidler (se Nærings- og fiskeridepartementets forskrift om hva som regnes for uunngåelige faste kostnader).

Direkte og dokumenterbare utgifter og tap som er oppstått på grunn av koronasituasjonen.

 

5. TILSKUDDSRAMME

Innvilget beløp gis som ren kontantstøtte til søker.

Tilskuddsberegningen vil ha foretakets dokumenterte uunngåelige faste kostnader som grunnlag. Tilskuddet vil i utgangspunktet ha en avkortning i henhold til den nasjonale kompensasjonsordningen, med en justeringsfaktor på 80%.

Ved særs dårlig likviditet vil det likevel kunne være mulig å motta 100% støtte. 

 

6. VILKÅR

Dersom uriktige opplysninger er gitt skal tilskuddet i sin helhet tilbakebetales.

 

7. FORVALTNING AV FONDET

Kommunestyret fastsetter retningslinjer for krisefondet. Behandling av søknader er delegert til administrasjonen.

Administrasjonen utarbeider rapport for anvendelse av fondets midler, som fremlegges for formannskapet fortløpende.

8. KLAGE

Etter forvaltningsloven §28 er det adgang å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretningen om vedtaket.

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne de vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes det organ som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes klagenemda for videre behandling.

Kontakt

Odd-Charles Karlsen
Avdelingsleder næring
Plan og Utvikling
E-post
Telefon 78 40 25 61
Mobil 913 69 987
Roger Kristoffersen
Rådgiver - næring
Plan og Utvikling
E-post
Telefon 78 40 25 52
Mobil 938 02 988