Handel av livdyr fører med seg en risiko for overføring av smittsomme sykdommer. Det er forbud mot å flytte småfe fra et fylke til et annet. Innenfor enkelte fylker kan det også være forbud mot overføring av småfe over nærere definerte soner. Det er ikke tillatt å selge, kjøpe eller på annen måte flytte hunndyr av sau fra en buskap til en annen. Mattilsynet kan etter skriftlig søknad gi dispensasjon.

Kontakt Mattilsynet for mer informasjon.

Veterinærvakttjenesten underligger kommunalt ansvar og er et samarbeid mellom kommunene Hammerfest, Hasvik og Måsøy, med Hammerfest som vertskommune. 

Forvaltningen av reindriften er lagt til Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift i Alta.

Ansvar for kommunal skogforvaltning er underlagt skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune.

Finnes det kulturminner på din eiendom kan du ikke foreta deg noe som skader kulturminnet. Dersom det drives/har vært drevet beiting og jordarbeiding kan du fortsette med dette, men ikke foreta inngrep eller endringer som skader kulturminnet. Dersom man ønsker noe gjort, eller oppdager kulturminner skal man søke/varsle riktig myndighet som er Fylkeskommunen for å få tillatelse.

Som bonde har du ansvar for å ivareta biologisk mangfold, og ikke gjøre inngrep på din eiendom som kan være til skade for det biologiske mangfoldet. Dette reguleres av bl.a. forskrift om produksjonstilskudd. Inngrep som fører til forringelse av det biologiske mangfoldet kan føre til reduksjon i produksjonstilskuddet, og er regulert etter forskrift om produksjonstilskudd § 4.

Når du er registrert i Brønnøysundregisteret og Landbruksregisteret (produsentnummer) vil du etter hvert få tilsendt et skriv som orienterer om krav til internrevisjon på ditt bruk. Du får tilbud om å gjøre dette på nett gjennom www.matmerk.no, eller det kan bestilles sjekklistene ut fra hvilken produksjon du driver, og få tilsendt i posten. Internrevisjon skal gjennomføres en gang i året, og meldes inn til Matmerk.

Selvstendig næringsdrivende i landbruket har ingen annen pensjonsopptjening enn det som følger av folketrygden. For de aller fleste vil dette medføre en kraftig nedgang i inntekt som pensjonist. Næringsdrivende bør derfor tegne egne pensjonsordninger via banker, forsikringsselskap eller lignende. Hele innskuddet for tjenestepensjon kan føres som fradrag i næringsinntekten.