AR5 – arealressurskart

AR5 er et arealressurskart i målestokk 1:5000 og den beste kilden til informasjon om landets arealressurser. AR5 er et heldekkende, nasjonalt kart som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. AR5 er en del av det offentlige kartgrunnlaget og et viktig grunnlag for gårdskart.

Kommunen har ansvar for å holde AR5 kontinuerlig oppdatert i henhold til avtaler i kartsamarbeidet Geovekst.

Klassifikasjonssystemet

Klassifikasjonssystemet består av fire egenskaper: arealtype, treslag, skogbonitet og grunnforhold.

Arealtype er fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, myr, åpen fastmark, ferskvann, hav, bre (snø/is), bebygd, samferdsel og ikke kartlagt.

Jordbruksareal er samlebetegnelsen for arealtypen fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Det er arealets tilstand som legges til grunn for klassifiseringen, ikke bruken av arealet.

Stemmer ikke kartet som vises i gårdskart ta kontakt med kommunen. Arealer endrer seg som regel med tiden. Enkelte områder gror igjen, andre blir oppdyrket, areal skifter eier, grenser endres, nye veger etableres eller gamle veger fjernes.

Relaterte lenker: