Tidligpensjon er finansiert over jordbruksavtalen og administreres av de lokale landbrukskontor. Formålet med tidligpensjon er å bidra til lettere og tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere rekrutteringen.

Det kan søkes om avløsertilskudd ved sykdom og fødsel m.v. Ordningen blir regulert i Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v. Reglene om beregning av tilskuddet fremgår av jordbruksavtalen og tar utgangspunkt i dagsatser som avhenger av typen og størrelsen på jordbruksforetaket sin produksjon. Det blir kun gitt tilskudd til dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning. Det er den typen arbeid det ikke er uvanlig at jordbrukere selv utfører som blir regnet som avløsningstjeneste. Eksempler på slikt arbeid er fjøsstell og fôring av dyr, saueklipping, klauvkjæring, vedlikehold av driftsbygning i form av for eksempel maling eller snekkringsarbeid, rundballpressing, jordarbeid, spredning av husdyrgjødsel, beiterydding og frakt av dyr til og fra beite.