Klimabetingede skader

Gjennom ordningen kan det gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i plante- eller honningproduksjon, som ikke kan forsikres gjennom alminnelig forsikringsordning.

Forskriften omfatter to ordninger:

  • Erstatning ved avlingssvikt
  • Erstatning ved svikt i honningproduksjon

Ligger avlingen på < 70 % under normalen grunnet klimatiske forhold kan det søkes om erstatning etter denne ordningen. Klimatiske forhold kan for eksempel være vinterskade, tørke, stor nedbør og frost. Med produksjonssvikt menes svikt i produsert mengde, ikke kvalitet. Skade som skyldes sykdom, skadedyr og ugras defineres ikke som klimaskader selv om forekomsten påvirkes av klimatiske forhold.

Landbrukskontoret skal varsles så snart det er mistanke om avlingssvikt. I søknaden må årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold dokumenteres. Kommunen vil foreta feltkontroll.

Kravet om å melde fra til kommunen gjelder uavhengig av søknadsfristen 31. oktober.

Søk elektronisk via innlogging i Altinn. Det er også mulig å levere inn papirsøknad. Søknadsskjema finner du på Landbruksdirekotratet sine nettsider.