Naturskadeerstatning

To hovedregler gjelder for søknad om naturskadeerstatning:

  • skaden må direkte skyldes en naturulykke
  • skadeobjektet kan ikke forsikres gjennom alminnelig forsikringsordning

Eksempler på dette kan være veger, bruer, gjerder, jord- og skogbruksareal, og skog (ikke stormskader).

Den statlige ordningen for naturskade er regulert gjennom naturskadeloven og naturskadeerstatningsforskriften. Formålet med erstatningsordningen er å bidra til å gjenopprette det som er skadet etter en naturulykke, slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet. Ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet og er rettet mot private.

Under naturskade går skade som direkte skyldes en naturulykke som for eksempel storm, stormflo, flom, skred og jordskjelv.

Skader som skyldes lynnedslag, frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde, dyr, insekter, bakterier, sopp, råte eller lignende kommer ikke inn under ordningen.

Naturskade skal meldes til lensmann, politi eller namsfogd innen tre måneder. Skaden takseres gjennom lensmannsskjønn. Statens naturskadefond (nå Statens naturskadeordning) behandler søknad om erstatning.

Naturskadeerstaning gjelder ikke lenger for skog, her kan det tegnes forsikring i Skogbrand.