Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forhold mellom reindrift og annen berørt part

Ordningen har hjemmel i reindriftsavtalen og jordbruksavtalen. Tilskuddet gjelder konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og øvrig landbruk og konflikter knyttet til reindrift og annen part.

Tilskudd kan gis til bygging av gjerder som verner innmarksareal, kulturbeite, plantefelt og bebygde områder, eller andre tiltak. I den sammenheng må det opprettes en avtale mellom reinbeitedistriktet og aktuelle involverte grunneiere.

Det er fylkesmannen i Sør-Trøndelag som behandler alle søknader.

Relaterte lenker: