Landbrukseiendom

Landbrukskontoret behandler bl.a. egenerklæring om konsesjonsfrihet, søknad om konsesjon for erverv av eiendom, og er høringsinstans i delingssaker og omdisponering av jordbruksareal. Videre er landbrukskontoret høringsinstans i saker som berører eiendom innenfor LNF-R område. Sakene behandles etter gjeldende kommunale planer og nasjonalt lovverk.

Gårdsbruk til salgs finner du blant annet på nettsider som gårdsbruk.no eller finn.no. Kommunen eller landbrukskontoret vil også være behjelpelig.

Et eierskifte innebærer ofte mange kompliserte spørsmål knyttet til juss, skatt, verdisetting, finansiering m.m. Et omfattende lovverk gjør god planlegging nødvendig, hvor det kan være lurt å innhente faglig hjelp. Et eierskifte betyr et viktig valg for mange år fremover, og prosessen kan derfor være preget av refleksjoner og sterke følelser hos både overdrager og erverver.

Kontakt kommunen for mer informasjon.

Ved arv, kjøp, gave eller annen form for erverv av eiendom må det normalt søkes konsesjon. Med konsesjon forstås tillatelse til erverv av fast eiendom. Gjeldende lovverk er konsesjonsloven med tilhørende forskrifter. Konsesjon må være gitt for at ervervet kan tinglyses. For mer informasjon om tinglysing, se kartverkets nettsider

De fleste erverv av fast eiendom er konsesjonsfrie, imidlertid kreves ofte egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen leveres til kommunen der eiendommen ligger. Kommunen bekrefter og kontrollerer at skjema er riktig utfylt og fører saken i Matrikkelen.

Det kan være boplikt på landbrukseiendommer, og andre eiendommer. Boplikt kan være lovbestemt eller gitt som vilkår etter konsesjonsloven.

Konsesjonsfrie eiendommer har som hovedregel ikke boplikt.

Bestemmelser om driveplikt fremgår av jordlovens § 8. Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Jordbruksareal er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Driveplikten innebærer at produksjonsegenskapene blir opprettholdt og at arealene i utgangspunktet skal høstes og kultiveres årlig.

Bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift, anses som alminnelig driftsbygning.

Ved oppføring av driftsbygning under 1000 m på landbrukseiendom, må det søkes kommunen om tillatelse. Det gjelder maksimalt bruksareal (BRA) på 1000 m.

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom.

Dyrka/dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt. Det er derfor et viktig landbrukspolitisk mål å sikre og samle ressursene på en landbrukseiendom for nåværende og fremtidige eiere.

Det må søkes kommunen om godkjenning av plan for nydyrking dersom du ønsker å dyrke nytt areal til jordbruksformål, jf. Forskrift om nydyrking. Formålet med forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlanskapsverdier.