Landbruksregisteret

Landbruksregisteret er Landbruksdirektoratets sitt kunderegister. Kommunen har en rolle som vedlikeholder av Landbruksregisteret. Landbruksregisteret inneholder informasjon/grunndata om personer, landbrukseiendommer og foretak. Registeret oppdateres automatisk fra Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret – foretak og bedrifter), Statens kartverk (GAB/Matrikkelen – tinglyste hjemmelshavere for grunneiendommer) og Skattedirektoratet (Det Sentrale Folkeregisteret – navn og adresse for personer).

Nye enheter legges inn av landbruksforvaltningen og opplysningene oppdateres deretter fra de nasjonale fellesregistrene.

  • Eiendommer

Grunnopplysninger for relevante eiendommer (landbrukseiendommer) hentes inn via saksbehandlere hos kommune, fylkesmann og Landbruksdirektoratet, og oppdateres fra GAB/Matrikkelen én gang per døgn, samt suppleres med egne data i Landbruksdirektoratet.

  • Foretak/bedrifter

Grunnopplysninger for relevante foretak/bedrifter hentes/oppdateres fra Enhetsregisteret én gang per døgn.

  • Personer

Grunnopplysninger for relevante personer hentes inn via saksbehandlere hos kommune, fylkesmann og Landbruksdirektoratet og oppdateres fra Det Sentrale Folkeregisteret 5 ganger per år.

Hvilke eiendommer skal registreres i Landbruksregisteret:

  • Landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktiv skogareal, uavhengig om det foregår landbruksaktivitet.
  • Mindre landbrukseiendommer, som er grunnlag for gartneri eller husdyrhold når produksjonsomfanget oppfyller minimumsgrensene for offisiell landbruksstatistikk.
  • Landbrukseiendommer som ikke oppfyller minimumskravene verken for areal eller produksjonsomfang, men som er med i jordregisteret, skogavgiftssystemet, produksjonstilskuddssystemet eller leveranseregisteret for slakt eller areal det blir søkt om areal- og kulturlandskapstilskudd for.