Ny bonde

Landbruksdirektoratet gir på sine nettsider en oversikt hva en må tenke på ved nyetablering. Dette omfatter alt fra registrering av foretak, tilskudd for produksjon av landbruksprodukter og prosjekter, velferds- og erstatningsordninger og en huskeliste der alt er skjematisk oppstilt i kortversjon.

Det er foretak som kan søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. I Landbruksregisteret er et foretak definert som en juridisk enhet som utfører næringsvirksomhet innen jordbruk eller skogbruk. Det er Enhetsregisteret i Brønnøysund som godkjenner foretak og tildeler organisasjonsnummer. Et foretak eksisterer ikke før det er tildelt organisasjonsnummer og er registrert i Enhetsregisteret.

Enkeltpersonforetak med mer enn 5 ansatte eller som driver salg av innkjøpte varer, skal i tillegg registreres i Foretaksregisteret. Plikt for registrering gjelder for aksjeselskap (AS), ansvarlige selskap (ANS og DA), samvirkeforetak (SA) og foreninger/stiftelser som driver næringsvirksomhet.

Etter registrering i Enhetsregisteter blir et landbruksforetak som regel automatisk registrert i Landbruksregisteret. Da genereres automatisk et produsentnummer. Produsentnummer kreves bl.a. for anskaffelse av øremerker til dyrene, levering av dyr til slakteri eller for melkeproduksjon.

Virksomhet som anses som hobbyvirksomhet eller engangsforeteelser betegnes som Uregistrert foretak. Uregistrerte bedrifter får ikke organisasjonsnummer, men en Uregistrert ID. Uregistrerte foretak kan ikke søke produksjonstilskudd.

 

Passerer foretaket kr. 50 000,- i omsetning i løpet av de siste 12 måneder skal det søkes om registrering i mva-registeret. Merk: Perioden strekker seg over de siste 12 måneder, uavhengig av kalenderår.

Mattilsynet skal få beskjed ved oppstart eller overtakelse av husdyrhold. Dette av hensyn til dyrevelferd og håndtering av smittsomme sykdommer.

I Norge skal alle produksjonsdyr være merket med øremerker. For storfe og småfe skal øremerker være godkjent av Mattilsynet.

Krav om dyreholdsjournal gjelder for storfe, småfe, svin, lama og oppdrettshjort. Her noteres fortløpende bl.a. dyret sitt unike individnummer, fødselsdato, dødsdato/slaktdato, foreldreidentitet, flytting inn og ut av dyreholdet og andre situasjoner der dyret kommer i kontakt med dyr fra andre dyrehold. Det føres også en oversikt over sykdom og behandling av alle dyrene som til enhver tid er i dyreholdet, inkludert forebyggende helsearbeid.

Husdyrregisteret er det offisielle registeret for storfe, småfe og svin i Norge.

Kvalitetssystemet fanger opp Mattilsynet sine krav til primærproduksjon og Arbeidstilsynet sine krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). For å oppfylle KSL-kravene må det gjennomføres årlig egenrevisjon. Uten KSL får du trekk i prisen på varer som leveres til meieri, slakteri og fruktlager.