Ny bonde

Landbruksdirektoratet gir på sine nettsider en oversikt hva en må tenke på ved nyetablering. Dette omfatter alt fra registrering av foretak, tilskudd for produksjon av landbruksprodukter og prosjekter, velferds- og erstatningsordninger og en huskeliste der alt er skjematisk oppstilt i kortversjon.

Landbruks- og næringskontoret i kommunen tilbyr veiledning til personer som ønsker å etablere næringsvirksomhet på eller i tilknytning til gårdsbruk.

Grannegjerdeloven regulerer rett og plikt til å ha og plikten til å vedlikeholde gjerde mellom naboeiendommer. Loven gjelder også inne på en enkelt eiendom dersom en annen enn eieren har beiterett der.

Beiteretten på Finnmarkseiendommen (FeFo) ligger til personer bosatt i Finnmark. Dette er regulert av Finnmarksloven. Alle som eier jordbrukseiendom i Finnmark har beiterett på FeFo-grunn til så stor buskap som kan vinterfôres på sin jordbrukseiendom.

Beiterett er en gammel bruksrett knyttet til utnytting av norsk utmark. Beiterett i utmark kan ha forskjellige rettslige grunnlag. Beiterett kan gjelde fordi man selv er grunneier eller beiterett kan gjelde på annen manns grunn. Sistnevnte kan bero på avtalerhevdsedvane eller alders tids bruk. Beiterett kan også gjelde i en bygde- eller statsallmenning. I allmenninger følger beiteretten jordbrukseiendommene og reguleres i bygdeallmenningsloven eller fjelloven.

Regnskapsplikt

De fleste enkeltpersonforetak i landbruket har avgrenset regnskapsplikt. Det betyr at det ikke må utarbeides fullstendig årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Kvalitetssystemet fanger opp Mattilsynet sine krav til primærproduksjon og Arbeidstilsynet sine krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). For å oppfylle KSL-kravene må det gjennomføres årlig egenrevisjon. Uten KSL får du trekk i prisen på varer som leveres til meieri, slakteri og fruktlager.

Husdyrregisteret er det offisielle registeret for storfe, småfe og svin i Norge.

Krav om dyreholdsjournal gjelder for storfe, småfe, svin, lama og oppdrettshjort. Her noteres fortløpende bl.a. dyret sitt unike individnummer, fødselsdato, dødsdato/slaktdato, foreldreidentitet, flytting inn og ut av dyreholdet og andre situasjoner der dyret kommer i kontakt med dyr fra andre dyrehold. Det føres også en oversikt over sykdom og behandling av alle dyrene som til enhver tid er i dyreholdet, inkludert forebyggende helsearbeid.

I Norge skal alle produksjonsdyr være merket med øremerker. For storfe og småfe skal øremerker være godkjent av Mattilsynet.

Mattilsynet skal få beskjed ved oppstart eller overtakelse av husdyrhold. Dette av hensyn til dyrevelferd og håndtering av smittsomme sykdommer.