Tilskuddsordninger i landbruket

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger innen landbruket. Landbrukskontoret forvalter flere tilskuddsordninger innen jordbruket. I det følgende gis en oversikt over noen av dem.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Søknadsfrist 24. mars 2022

Formålet er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Søknadsfrist 24. mars 2022

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Søknadsfrist 24. mars 2022

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en rekke tilskuddsordninger innen jordbruket. Formålet med PT er «å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsetninger Stortinget har trukket opp», jf. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 1.

Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid er en refusjonsordning som gjør det mulig for bonden å ta seg fri.

I samme søknad som produksjonstilskudd søkes det om pristilskuddsordningene. Pristilskudd utbetales via foredlingsforetaket.

Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Miljøprogrammet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket og skal fremme særskilte miljømål i jordbruket. Tilskuddene skal stimulere til en økt miljøinnsats utover det som kan forventes av ordinær jordbruksdrift.

Formålet med tilskudd til økologisk landbruk er å stimulere til å legge om og opprettholde økologiske driftsformer i Norge. Tilskuddet skal bidra til å kompensere for økte kostnader og avlingsnedgang ved økologisk drift, samt bidra til økt produksjon av økologiske landbruksprodukter. Tilskudd til økologisk landbruk inngår som del av produksjonstilskudd og omfatter tre ordninger:

Metan oppstår ved lagring av husdyrgjødsel og utgjør en betydelig del av jordbrukets bidrag til klimagassutslipp. For å nyttiggjøre seg gassen og på den måten redusere utslippet gis det tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg. Tilskuddsordningen reguleres i forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg fra 1. januar 2015.

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitiske målsetninger innen klima og miljø. Prosjektstøtte gis til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til programmets måloppnåelse. Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om støtte fra programmet. Det er i første rekke utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- eller næringsorganisasjoner og foretak. Målgrupper er næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.

Hovedmålsettingen for ordningen er todelt: