Naturreservater

Naturreservater, en av de fem fredningskategorier i naturmangfoldloven. Naturreservater er ofte områder med truet, sjelden eller sårbar natur. Områder kan også vernes for å ivareta en bestemt type natur, eller områder som på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold. De kan også utgjøre en spesiell geologisk forekomst, eller ha særskilt naturvitenskapelig verdi.
(Kilde: Store norske leksikon)
 Saksfjorden naturreservat

Tilnærmet uberørt sandfjord med tilhørende sanddynesystem og vegetasjon. Sanddynesystemet er preget av sterk vindpåvirkning. Svartbotn naturreservat

Lite påvirket sandfjord med tilhørende sanddynesystem og vegetasjon. Sandfronten i Svartbotn er ca 300 m brei og sanddyner strekker seg flere hundre meter innover dalføret innenfor, som er omgitt av nokså bratte fjell. Eidvågen naturreservat

Viktig fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Krykkja, en liten måkefugl med sorte bein, bygger sine reir i en ca. 50 m høy fjellside som går bratt ned i sjøen, ytterst i Eidvågen. Stabbursdalen nasjonalpark

I Stabbursdalen nasjonalpark finnes verdens nordligste furuskog. Stabbursdalen er også nordligste leveområde for flere dyre- og fuglearter, og har i tillegg mange av Finnmarks typiske landskapsformer.Seiland nasjonalpark

Seiland er en egenartet og vakker del av Vest-Finnmarks øynatur, med små og store fjorder omkranset av bratte fjell som stuper i havet. Seilands to isbreer er de nordligste i Skandinavia. De steile kystfjellene er hekkeplass for en rik bestand av rovfugl. Den ultrabasiske berggrunnen i sør gir opphav til et spesielt frodig planteliv.

Nordvest av Sørøya ligger Bondøya, en liten «fjelknatt» ute i storhavet ca. 1,2 km lang, 400 meter bred og 120 meter høy. 

Kamøyene ligger mellom Bondøya og Sørøya. Her hekker mye sjøfugl.