Kart over forurenset grunn i Hammerfest kommune

Forurenset grunn er vanlig i by og industriområder, også i Hammerfest. Kartet viser områder hvor det er påvist forurensning eller områder hvor det kan være forurensning i grunnen.

Kartet er laget på bakgrunn av prøvetakinger av jord/grus hvor det er påvist miljøgifter, samt en historisk vurdering av arealer hvor det har vært aktiviteter som kan ha forurenset grunnen. Byen ble dessuten brent ned under 2 verdenskrig og mye av grunnen i byen er forurenset at dette brannlaget. Ved gravearbeid og flytting av masse skal en ta hensyn til dette ved å ta jordprøver for analyser, hvis en er usikker på statusen i graveområdet. Se også i graveinstruksen for Hammerfest kommune.

Innspill og kommentarer kan rettes til Prosjektleder "Ren Havn"

Tor Harry Bjørn
Send e-post
934 90 883