Forvaltning av vilt - avliving av skadet vilt

Av dyreetiske hensyn kan det oppstå behov for å avlive vilt som er skadet både innenfor og utenfor ordinær jakttid. Kommunen har ansvar for ettersøk av sykt eller skadet vilt og denne oppgaven ivaretas av kommunens viltnemd.

Det er prinsippene i dyrevelfersloven som ligger til grunn for all avliving av vilt, dvs. at dyr ikke skal utsettes for unødige lidelser. Avlivingen skal foregå på en human måte.

Kommunen har ansvar for å følge opp funn av syke eller skadde individer av rovfugl og annet fredet vilt. Ved varsel om skadet eller sykt individ av kongeørn eller andre rovfugler, vil fylkesmannen varsles.

Situasjonen hvor det er nødvendig å ta ut dyr kan være:

  • Vilt som er påført skade under jakt
  • Dyr som er påkjørt eller skadet på annen måte
  • Syke dyr

Kommunen har ansvar for ettersøk etter sykt eller skadet storvilt. Kommunen skal enten selv disponere godkjent ettersøkshund eller ha tilgang til godkjent ettersøkshund gjennom avtale med andre aktører.

Når det gjelder fjerning av døde dyr i naturen så har kommunen ikke plikt til å fjerne dyr, men dette skal vurderes om kadaveret ligger nær en drikkevannskilde, tett inntil boligområder, skole eller barnehage eller er gjenstand for smitte, eller andre særlige forhold.

Det er hovedutvalget for næring, miljø og utvikling som utgjør viltnemnda i Hammerfest kommune. Det praktiske arbeidet med søk etter og avlivning av skadet vilt utføres etter avtale av personer med nødvendig kompetanse.

Hvis du kommer over skadet vilt, skal du varsle politiet på telefon 02800, som vil koordinere med kommunen.