Måkefulger, krykkje
Tre grå- og brunspettede egg i reir

I vår tid er eggplukking ikke like viktig som det engang var, men fortsatt  er det en ressurs og en tradisjon som holdes i hevd. Noen lurer på reglene for sanking av egg, mens andre lurer på om måser som har slått seg til på taket kan jages og reir kan fjernes.

Krykkja er en rødlistet og fredet fugleart. Det er en nokså solid krykkjebestand i Hammerfest. Det er bra for artsmangfoldet i naturen, men fuglen kan være plagsom når den legger egg i husveggene.