Krykkje

Krykkja er en rødlistet og fredet fugleart. Det er en nokså solid krykkjebestand i Hammerfest. Det er bra for artsmangfoldet i naturen, men fuglen kan være plagsom når den legger egg i husveggene.

Krykkja – Rissa tridactyla

Krykkja hekker langs kysten, fra Rogaland i sør til Grense Jakobselv i nordøst. Krykkja hekker i kolonier og oftest i bratte bergvegger. Den forveksles oftest med fiskemåken (småmåsen), men krykkja har svarte bein. Den er meget høylytt på hekkeplassen.

Finnmark har noen av de største bestandene i Europa. Melkøya har i flere år nå vært den største hekkeplassen ved Hammerfest. Krykkja i Finnmark trekker over til østkysten av Canada i oktober–november og kommer tilbake til Finnmark tidlig i mars.  

Krykkja regnes som utrydningstruet og er fredet. Bestanden og utbredelsen har gått dramatisk tilbake siden 1980- tallet, og den er oppført på den norske rødlisten for truede arter.

Hekking og redebygging

Krykkja lager gjerne rede på husfasader. Dette kan føre til ganske store støyplager og problemer med tilgrising og forurensning fra fugleskitt. Siden krykkja er utrydningstruet og fredet, er det forbudt å forstyrre krykkjereder med egg, og for å unngå bråk og fugleskitt må man derfor hindre krykkja i å bygge rede.

Reder med egg er fredet

Når krykkja har lagt egg, er det for sent å gjøre noe. Da er det forbudt å fjerne redet, så alle tiltak må gjøres i god tid før krykkja kommer så langt.

Tiltak mot støy og fugleskitt

I følge viltloven er det huseiers ansvar å hindre krykkja i å bygge rede og å etablere seg på takmøner, fasader, vindusposter og lignende. Tiltak som gjerne kan gjøres på høsten er å blokkere hekkeplassen med fysiske hindringer som å legge ut spikermatter eller spenne opp strenger som hindrer fuglene i å sette seg og å bygge rede. 

Når det har vært krykkjereder på et hus, bør huseier bør også spyle og vaske ned fasaden og fortauet/gaten under huset etter at krykkja har forlatt hekkeplassen. Det samler seg store mengder skitt, fjær og redemateriale på og ved hekkeplassen.

Hammerfest kommune

Hammerfest kommune eier flere av byggene som er blitt utsatt for krykkja. Deler av biblioteket og fasaden på «Gamle Pormoren  mellom Storgata kommunehus og moskeen har vært sterkt utsatt for krykkja. Deler av byggene med fortau, har vært sterkt tilgriset av fugleskitt, noe som har vært til stor sjenanse for omgivelsene. Hammerfest Videregående skole har til tider vært det største fugleberget i byen. Flere hundre krykkjer har hatt tilhold der og store deler av byggets fasade har vært tilgriset.

Årsaken til at mange krykkjer hekker i byen er at de har forlatt Melkøya som hekkeplass på grunn av økt press fra rovfugler som havørn, falk, ravn, kråke og stormåke der ute.

Hammerfest kommune oppfordrer private gårdeiere som er utsatt for krykkja til å gjennomføre de tiltakene som er beskrevet her. Det er viktig å sette i gang tiltakene med spyling/vasking av fasaden og fortau så snart krykkja har forlatt Hammerfest, og å fjerne redemateriale til våren neste år.