Når kan jeg plukke måsegg? Kan jeg unngå bråk og skit fra måkene?

I vår tid er eggplukking ikke like viktig som det engang var, men fortsatt  er det en ressurs og en tradisjon som holdes i hevd. Noen lurer på reglene for sanking av egg, mens andre lurer på om måser som har slått seg til på taket kan jages og reir kan fjernes.

 

Jakt og sanking av egg

Alle måkeartene er fredet mot jakt. Det er bare grunneier som har lov til å sanke måkeegg, og alt vilt, reir og egg i naturreservat og verneområder er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Finnmarksloven gir finnmarkingene rettigheter til sanking av egg og dun. Selve eggsankingen reguleres gjennom offentlige bestemmelser som angir hvilke arter det er lov å plukke fra, og til hvilke tider.
I Finnmark er det lov å ta egg fra gråmåke og svartbak. Det er bare lov til å ta ett egg fra hvert reir årlig, og bare i tiden fram til og med 25. mai  (Forskrift om Jakt og fangsttider m.m. 1. april 2022- 31. mars 2028).

Når eggleggingen starter er avhengig av to forhold: mattilgang og vær. I år med mye mat i havet starter hekkingen tidlig, og det blir mye egg. Vanligvis begynner måkene å verpe i slutten av april eller begynnelsen av mai. Måkene legger i alt tre egg, og når alle tre er lagt sier man at måken er fullvorpen. Hvis eggene ikke klekkes, blir ødelagt eller plukket, legger måkene nye egg.

Når man sanker måsegg, er det vanlig å finne reir hvor det ligger tre egg, da kan du ta ett. Hvordan skal man så vite om egget er ferskt og ikke inneholder blod eller kyllingfostre (stroppent)?

Hvis det er flere egg i reiret, bruk disse tommelfingerreglene:

  • Egg som har rusk og gress fra reiret klistret på, er som regel helt ferske.
  • Eggene som er lagt sist, er lysest i fargen.

Bruk også «vannprøven. Legg egget i en bøtte kaldt vann. Hvis egget flyter opp i den butte enden, er det «stroppent», det vil si at kyllingen har begynt å utvikle seg og egget er uspiselig.

På grunn av at måkeegg kan inneholde miljøgifter, har matmyndighetene har frarådet barn, gravide, ammende og kvinner i fruktbar alder om å spise måseegg, mens vi andre bør begrense inntaket.

Måkereir er beskyttet ved lov – «ynglefredning»

Måser kan  oppleves som plagsomme med høylytte skrik og skremmende stup for å beskytte sine reir og unger i hekketiden. Lukt og skit kan være svært utfordrende for mange. Det kan være forståelig at det er mange som ønsker å kvitte seg med bråkmakerne, men dette er ikke lov. I Norge har vi noe som kalles ynglefredningsprinsippet. Det er et forbud mot å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo og hi. Det er heller ikke lov med unødig jaging av viltlevende dyr. Rent juridisk er det ikke lov å ødelegge måsereir med egg eller unger. Når det gjelder krykkje er det heller ikke lov å fjerne påbegynte reir. Det er heller ikke lov til å forsøke å flytte måsereir med egg eller unger, da er sannsynligheten stor for at reiret kan bli ødelagt eller utsatt for rovdyr.

Forebyggende tiltak før måkene bygger reir

Før måkene bygger reir, kan du gjøre forebyggende tiltak. For å beskytte bygninger og installasjoner er det anbefalt av Miljødirektoratet at du for eksempel kan spenne opp liner over taket slik at det forhindrer måsene i å lande, legge beslag over hyller o.l, eller du kan forsøke å legge til rette for hekking andre egnede steder.

Husk at det ikke er lov å bruke fiskegarn og lignende som fuglene kan sette seg fast i. Mange setter ut skremmefugler som ligner rovfugl, men dette har en begrenset effekt og måkene lærer fort at disse ikke er farlige. For naturlige hekkeområder, som holmer, skjær og bergvegger er det ikke tillatt å hindre hekking med mindre det må ansees «som nødvendig», og her er terskelen høy. I en slik vurdering vil ulempen som hekkingen medfører måtte vurderes opp mot blant annet artens status på rødlista, om det er en koloni, om det finnes alternative hekkeplasser og om arten er særlig stedbunden og vender tilbake til samme reirplass. 

Aktiv skremming for å hindre etablering før hekkesesong er tiltak som ofte bare vil forskyve problemene i tid og rom. Fordelen med å la fuglene være i fred er at man da får konsentrert hekkesesongen til en kortest mulig periode, fra reirbygging til egglegging og klekking en måneds tid etter dette.

Skadefelling

Skadefelling kan vurderes som aktuelt dersom skaden som måkene påfører er av vesentlig økonomisk betydning og skadeforebyggende tiltak i rimelig utstrekning er forsøkt. Ingen måkearter kan felles uten skadefellingstillatelse. Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til felling av gråmåke og svartbak, mens felling av de øvrige måkeartene krever tillatelse fra Statsforvalteren.