Folkehelse

Hva er folkehelse?

Enkelt sagt handler folkehelse om å fremme god helse og å forebygge sykdom i befolkningen.

Samfunnet vi lever i påvirker hvordan helsen vår blir. Folkehelse handler om kunnskap om sammenhengen mellom det samfunnet vi har, og den helsen folk får. Det er et mål å ha et samfunn der det er lagt til rette for at den enkelte innbygger kan ta gode valg som gir god helse i hverdagen.

Sykdom og behandling av sykdom er ikke folkehelsearbeid. Det betyr at folkehelsen hovedsakelig ikke skapes i helsesektoren – den repareres der. Reparasjon av helse er ikke folkehelsearbeid. Folkehelsen skapes der befolkningen lever og bor, nemlig i lokalsamfunnet.

Hva er folkehelsearbeid?

Det kan gjøres en rekke tiltak i et lokalsamfunn som vil påvirke folkehelsen.

Dette er eksempler på folkehelsearbeid:

 • Forebyggende folkehelsearbeid
  • tiltak mot
   • mobbing
   • ensomhet
   • fattigdom
   • utenforskap
  • tiltak for fysisk aktivitet
 • Helsefremmende folkehelsearbeid
  • et godt kulturtilbud
  • god faglig og sosial mestring
  • tilrettelegging for hverdagsaktivitet
  • sosiale møteplasser
  • inkludering

Hvordan jobber vi med folkehelse i Hammerfest kommune?

Folkehelsearbeid er et stort og felles ansvar som berører hele befolkningen og alle samfunnssektorer. Det er derfor lovregulert i både Folkehelseloven og Plan og bygningsloven. Lovgivningen skal sørge for at folkehelseoversikten gir grunnlag for utvikling overordnede mål, strategier og tiltak for kommunens totale folkehelsearbeid.

Kommunen har en folkehelsegruppe satt sammen av representanter fra alle sektorer.

Folkehelsegruppen er ansvarlig for å lage en oversikt over folkehelsen i kommunen. Folkehelsegruppen skal også gjøre denne oversikten kjent for ledelsen og politikerne. Det er et mål at ved hver beslutning som blir tatt, skal effekten på folkehelse bli vurdert.

Folkehelsegruppen består av

 • Kommuneoverlege Aud Marie Tandberg
 • Kommuneoverlege Sonni Schumacher
 • Kommunepsykolog Sigrid Larsen
 • Virksomhetsleder helsestasjon Marita Sletten
 • Arealplanlegger Kaia Fagerhaug
 • Virksomhetsleder for park, idrett og friluftsliv Reidar Næss
 • Fagstab oppvekst og kultur: Turid Pedersen
 • Fagstab helse og omsorg: Katrine Markussen

Artikkelliste