Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Kommuneoverlegene fører tilsyn med og godkjenner barnehager og skoler. Tilsynsfrekvensen varierer fra årlig til hvert åttende år.

Melding om endring

Barnehager skal søke om uttalelse til planer før de gjør endringer på barnas lekeareal, og skoler skal søke om uttalelse før de gjør endringer på elevenes undervisningsareal. Det skal søkes om helseverngodkjenning når endringene er utført.

Melding sendes av eier (for kommunale virksomheter: kommunalsjef for oppvekst og kultur)

Melding om oppstart

Det skal søkes om uttalelse før en starter nye barnehager og skoler, utvider dem, eller flytter dem.
Det skal søkes om helseverngodkjenning når det er startet en ny barnehage eller skole.

Melding sendes av eier (for kommunale virksomheter: kommunalsjef for oppvekst og kultur)

Melding om brudd på forskrift

Barnehager og skoler skal gi melding når det er alvorlige eller langvarige utbrudd av smittsomme sykdommer, når det har skjedd alvorlige skader, hendelser eller nesten-ulykker med barn, når ikke-akutte forhold som kan påvirke barnas helse negativt ikke blir rettet opp innen rimelig tid, og når det er forhold rundt barnehagen som kan ha negativ innvirkning på barnas helse.

Meldingen må inneholde informasjon om hvilke(n) paragraf(er) i forskriften som er brutt.

Melding skal sendes av styrer i barnehage eller rektor ved skole.

Melding om miljørettet helsevern