Miljørettet helsevern i Hammerfest kommune

Folkehelseloven pålegger kommunen «å føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen». Dette kalles «miljørettet helsevern», som handler om å innrette samfunnet sånn at folk ikke blir utsatt for helseskade.

Det gjelder blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Kommunens skal føre tilsyn med disse faktorene, slik som innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy, omgivelseshygiene, forebygging av ulykker og skader.

Barnehager og skoler

Kommuneoverlegene fører tilsyn med og godkjenner barnehager og skoler. Tilsynsfrekvensen varierer fra årlig til hvert åttende år.

Barnehager skal søke om uttalelse til planer før de gjør endringer på barnas lekeareal, og skoler skal søke om uttalelse før de gjør endringer på elevenes undervisningsareal. Det skal også sendes søknad når en starter nye barnehager og skoler, utvider dem, eller flytter dem.

Barnehager og skoler skal søke om helseverngodkjenning når det er starte en ny barnehage eller skole, og når det er gjort endringer med barnas lekeareal eller elevenes undervisningsareal.

Barnehager og skoler skal gi melding når det er alvorlige eller langvarige utbrudd av smittsomme sykdommer, når det har skjedd alvorlige skader, hendelser eller nesten-ulykker med barn, når ikke-akutte forhold som kan påvirke barnas helse negativt ikke blir rettet opp innen rimelig tid, og når det er forhold rundt barnehagen som kan ha negativ innvirkning på barnas helse. Meldingen skal sendes til kommuneoverlegene.

Foreldre og foresatte kan klage dersom miljøet i barnehagen eller skolen ikke er godt nok.

Send melding om miljørettet helsevern til kommuneoverlegene