Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging.

Den ivaretar både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Målene i samfunnsdelen skal gjenspeiles i en handlingsdel med økonomiplan, og må derfor være klart retningsgivende og styrende.

Kommuneplanens samfunnsdel er Hammerfest kommunens overordnede styringsdokument for perioden 2021–2032. Samfunnsplanen skal gi mål og strategier for en bærekraftig og langsiktig utvikling av Hammerfest kommune og dekke alle hovedområder. Samtidig skal planen være spisset gjennom en prioritering av det som er viktigst fremover. En samfunnsplan har to hovedfokus: kommunesamfunnet som helhet, og kommunen som organisasjon. 

Planen inneholder overordnede mål og strategier som skal være styrende for det politiske og administrative arbeidet fremover. Underliggende temaplaner skal bygge på samfunnsplanens innhold, og inneholde konkrete tiltak. 

I tillegg inneholder planen en arealstrategi som legger føringer for kommuneplanens arealplan.

For å sikre lovkravet om en «spisset» plan, har vi fremhevet det vi mener er viktigst å arbeide med i denne kommunestyreperioden.

Planen er delt inn i fem områder som henger sammen under Hele Hammerfest:

  • Grønne Hammerfest
  • Rause Hammerfest 
  • Spreke Hammerfest 
  • Kompetente Hammerfest
  • Samspilte Hammerfest

Kommuneorganisasjonens kjerneverdier, raus, sprek og samspilt, er med som en «rød tråd» i dokumentet for å understreke verdigrunnlaget vi skal bygge arbeidet på. I tillegg har vi valgt å bruke Grønne og Kompetente for å understreke betydningen av henholdsvis det grønne skiftet og nødvendigheten av kompetanse som grunnlag for kvalitativ god drift og utvikling. I hvert av de fem hovedområdene har vi satt inn de mest sentrale bærekraftmålene basert på en vurdering om naturlig sammenheng.  Utvelgelsen er foretatt av de som i ulike sammenhenger har vært involverte i planarbeidet.

Artikkelliste