Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2027

handlingsprogram 2020 - 2023

🟢 Vedtatt og gjeldende

Plankategori

Kommunedelplan

Status / aktivitet

Ny plan, rulleres årlig

Ansvar

Assisterende rådmann, teknisk drift og eiendom

Prioritering/tid

Utkast ferdig – til behandling til ferdigstillelse i første halvdel 2021.