Temaplan for eiendomsforvaltning

🟢 Vedtatt og gjeldende

Plankategori

Temaplan

 

Ansvar

Assisterende rådmann, teknisk drift og eiendom

Prioritering / tid

Vedtatt 2021

Hammerfest kommune skal ha en eiendomsforvaltning som er fremtidsrettet, langsiktig og handlekraftig

Eiendomsforvaltningen i Hammerfest kommune har gjennomgått store endringer de siste årene, både før kommunesammenslåingen og som følge av den. Som en del av endringene, har det vært gjennomført en rekke utviklingsoppgaver.  Blant annet har det vært utarbeidet to handlingsplaner; 

  • Boligpolitisk handlingsplan
  • Plan for disponering av formålsbygg

Handlingsplanene omfatter henholdsvis boliger og formålsbygg, og tilsammen ivaretar de kommunens samlede bygningsmasse. Med dette har man oppnådd et mer planmessig og systematisk perspektiv for disponeringen av våre bygg, både på kort og lang sikt. Erfaringene med de ulike utfordringer innen eiendomsforvaltningen, tilsier imidlertid at kommunen har behov for en overordnet og langsiktig strategi for fagområdet. Denne temaplanen skal ivareta dette behovet. 

Ved store organisatoriske endringer og et endret ansvarsområde både for kommunen som helhet og for eiendomsforvaltningen spesifikt, er det naturlig og nødvendig at man sørger for et godt og tydelig planverk for eiendomsvirksomheten. 

Temaplan for eiendomsforvaltning …

  • …skal være en overordnet, strategisk ledestjerne for kommunens eiendomsforvaltning. 
  • …hjelper oss å løfte blikket over de operative handlingsplanene, og gir oss en tydelig retning.

Temaplanen skal ha et langsiktig perspektiv. Kommunens eiendomsvirksomhet er stor. Den skal ledes, styres og levere resultater samtidig som arbeidet med utvikling, kulturbygging og omstilling pågår. 

Planen tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og FN`s bærekraftmål. 

Åpne temaplan for eiendomsforvaltning