Prisliste 2023

Du finner vedtatt gebyrliste her.
(Når du klikker på et enkelt punkt i gebyrlisten kan det ta noen sekunder før nettleseren skroller til riktig tabell.)

Tilknytningsgebyr vann og avløp

Årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn er ikke unntatt merverdiavgift Jf.  loven om merverdiavgift, og dermed pålagt en merverdisats på 25%. Satsene i tabellene er oppgitt uten merverdiavgift.

 • For utregning av tilknytningsgebyr benyttes bruksareal i henhold til NS 3940
 • Gjelder der det er mulig å knytte seg til kommunalt vann- og avløpsnett. For kommunale festetomter kommer refusjon for opparbeidelseskostnader i tillegg.
 • Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal betales i følgende tilfeller:
  • Ved utvidelse av eksisterende bygg, dersom utvidelsen er større enn 50 m2.
  • Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt vann – og/eller avløp.
  • Ved oppføring av bygg på eiendom hvor det i nyere tid har vært et bygg som er revet eller brent, skal det betales gebyr for differansen mellom den tidligere godkjente bygning ny godkjent bygning.
  • Det samme vil gjelde ved godkjent bruksendring.

I de tilfellene tiltak ikke gjennomføres i henhold til vedtak refunderes innbetalte tilknytningsgebyr.

Midlertidig tilknytning

Tillatelse til midlertidig tilknytning kan gis for opptil 2 år med mulighet for å søke om forlengelse i ytterligere 1 år. Bygg som står over 2 år skal betale tilknytningsavgift i henhold til regulativ.

Ved midlertidig tilknytning skal det betales et gebyr på kr.15.000,00 for vann og kr.10.000,00 for avløp.

Søkes det om endring til godkjent permanent bygg vil det gis fradrag for midlertidig tilknytning i videre saksbehandling.

Ideelle organisasjoner

For ideelle organisasjoner, lag, foreninger, menigheter m.m. som benytter tomta/bygget til lagets/foreningens formål, utbetales et tilskudd tilsvarende størrelsen på tilknytningsgebyr vann/avløp. Ideelle organisasjoner ivaretar mer allmenne samfunnsinteresser og er tilgjengelig for et bredere spekter av mennesker. Slike organisasjoner kjennetegnes også av at de ikke her erverv som hovedformål.