Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2020 – 2024
Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2019

Innholdsfortegnelse 


1 Formål

Hammerfest kommunes alkoholpolitiske retningslinjer skal legge premissene for en god håndtering av kommunens alkoholpolitikk innenfor lovverkets rammer.

Hammerfest kommune ønsker å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader alkoholbruk kan medføre.

Dette søker vi å oppnå ved å:

 • Begrense totalforbruket av alkohol
 • Heve debutalderen for bruk av alkohol
 • Redusere alkoholbrukssituasjoner
 • Føre en effektiv kontroll med utøvelsen av salgs- og skjenkebevillinger
 • Dreie forbruket fra sterke til svake alkoholholdige drikker.

2 Hjemmel

Lov av 02.06.1989 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) med tilhørende forskrifter regulerer innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk.

Det følger av alkoholloven § 1-7 d at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. De alkoholpolitiske retningslinjene er en del av denne handlingsplanen.

3 Definisjoner

Følgende definisjoner, som også følger av alkoholloven, legges til grunn:

Salg: overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet, jf. alkoholloven § 1-4 første ledd.

Skjenking: salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver vet om at det skal drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser, jf. alkoholloven § 1-4 annet ledd.

Bevilling: salg og skjenking av alkoholholdig drikk som omfattes av retningslinjene, kan bare skje på grunnlag av kommunal bevilling, jf. alkoholloven § 1-4a.

For øvrig vises det til alkoholloven kapittel 1 for ytterligere definisjoner.

4 Salgsbevilling

4.1 Generelt om salgsbevilling

Kommunen avgjør søknader om salgsbevilling med mindre det gis statlig bevilling etter alkoholloven kapittel 5, jf. alkoholloven § 1-7.

Hammerfest kommune har ikke satt tak på hvor mange salgsbevillinger som kan gis.

Det gis ikke salgsbevilling til kiosk/storkiosk eller bensinstasjon, jf. alkoholloven § 3-4. Det skal være tydelig skilting på salgsstedet med opplysning om aldersgrense for kjøp av alkohol.

Det skal som hovedregel være både styrer og stedfortreder tilknyttet salgsbevillingen. Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra krav om stedfortreder dersom det virker urimelig å kreve det, blant annet av hensyn til salgsstedets størrelse.

Både styrer og stedfortreder må ha gjennomført og bestått kunnskapsprøven. Kunnskapsprøven kan gjennomføres etter avtale med Servicekontoret i kommunen. Gebyr avkreves. Gebyrets størrelse følger av de til enhver tid gjeldende satser i Hammerfest kommunes gebyr- og avgiftsregulativ.

Ved eierskifte eller vesentlige endringer i konsept/driftsmønster skal det umiddelbart søkes ny bevilling. Ved endring av styrer eller stedfortreder skal det sendes søknad om godkjenning av disse til kommunen.

4.2 Salgstider

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan foregå i følgende tidsrom:

Hverdager mellom kl. 08.00-20.00, lørdager og dager før helligdager mellom kl. 08.00 og 18.00.

Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som en vanlig hverdag jf. alkoholloven § 3-7. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

Salg av alkohol fra faste utsalgssteder er ikke tillatt etter kl. 16.00 på påske-, pinse- og julaften, jf. helligdagsfredloven § 5.

5 Skjenkebevilling

Kommunen gir skjenkebevilling med mindre det gis statlig bevilling etter alkoholloven kapittel 5, jf. alkoholloven § 1-7.

5.1 Alminnelig skjenkebevilling

Alle skjenkesteder som skal servere alkohol må ha skjenkebevilling. Det kan gis bevilling for alle alkoholgrupper (øl, vin og brennevin).

Hammerfest kommune har ikke satt tak på hvor mange skjenkebevillinger som kan gis.

Før bevilling gis skal det innhentes uttalelse fra politiet, rus- og psykiatritjenesten og skattemyndighetene.

Før skjenkebevilling gis må utestedet dokumentere lønnsutbetaling til sine ansatte på minst allmenngjort minstelønn.

Det skal som hovedregel være både styrer og stedfortreder tilknyttet skjenkebevillingen. Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra krav om stedfortreder dersom det virker urimelig å kreve det, blant annet av hensyn til skjenkestedets størrelse.

Både styrer og stedfortreder må ha gjennomført og bestått kunnskapsprøven. Kunnskapsprøven kan gjennomføres etter avtale med Servicekontoret i kommunen. Gebyr avkreves. Gebyrets størrelse følger av de til enhver tid gjeldende satser i Hammerfest kommunes gebyr- og avgiftsregulativ.

Ved eierskifte eller vesentlige endringer i konsept/driftsmønster skal det umiddelbart søkes ny bevilling. Ved endring av styrer eller stedfortreder skal det sendes søknad om godkjenning av disse til kommunen.

Alkoholloven § 1-7a angir momenter som kan vektlegges ved vurderingen av om bevilling skal gis:

 • Antallet salgs- og skjenkesteder
 • Stedets karakter
 • Geografisk beliggenhet
 • Målgruppe
 • Trafikk- og ordensmessige forhold
 • Næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Ved vurdering av om bevilling skal gis, kan Hammerfest kommune også legge vekt på om bevillingssøker og personer med tilknytning til virksomheten, er egnet til å ha bevilling.

Det kan i tillegg legges vekt på følgende:

 • Om skjenkestedet fremviser et variert tilbud
 • Hvorvidt lokalene er egnede og med god tilgjengelighet for funksjonshemmede
 • Om stedet har tilfredsstillende bygningsmessig kvalitet og er godkjent av brannvesenet
 • Plassering av skjenkestedet. Det skal utvises forsiktighet med å gi skjenkebevilling der lokalene ligger i rene boområder, nært skole- og ungdomsmiljøer eller helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Det gis ikke alminnelig skjenkebevilling til frisører, helsestudio og lignende.
 • Ved fornying eller endring av eksisterende bevilling vektlegges tidligere praktisering av bevillingen.

Det kan stilles vilkår om aldersgrense ved skjenkestedet. Det kan også stilles vilkår om fysisk avgrensning mellom aldersgrupper inne på skjenkestedet. Dette gjelder spesielt hos virksomheter som skjenker alkoholholdig drikke gruppe 3. Denne type vilkår vurderes ut fra skjenkestedets konsept, karakter og målgruppe.

5.2 Ambulerende bevilling

Hammerfest kommune har 7 ambulerende bevillinger som kan disponeres av søkere for en bestemt anledning i sluttet selskap. Ambulerende bevilling kan gis for skjenking av øl, vin og brennevin.

Det skal være en skjenkeansvarlig i tilknytning til bevillingen. Normalt er det ikke krav til stedfortreder ved slik bevilling, jf. alkoholloven § 1-7c.

Deltakerliste skal leveres til kommunen i forkant av arrangementet.

Bevillingssøker skal varsle naboer på hensiktsmessig måte og i god tid. Bevillingssøker er ansvarlig for å påse at lokalet er i bygningsmessig og brannmessig forsvarlig stand. Dersom lokalet ikke normalt brukes til skjenking har bevillingssøker plikt til å varsle brannmyndighetene i forkant.

For øvrig skal skjenketiden for ambulerende bevillinger følge de gjeldende skjenketidene i kommunen.

5.3 Bevilling for én bestemt anledning

Bevilling for én bestemt anledning må knyttes til en bestemt begivenhet. Bevilling for én bestemt anledning kan også benyttes for å utvide en eksisterende skjenkebevilling. Det forutsettes da at skjenkestedet avholder et arrangement som peker seg ut fra den daglige driften av skjenkestedet, og er en tilstelning ut over det vanlige.

Bevillingssøker må ha en reell tilknytning til virksomheten som søker bevilling.

Det skal være en skjenkeansvarlig og/eller styrer tilknyttet bevillingen. Normalt er det ikke krav til stedfortreder for slik bevilling, men ved større arrangementer kan kommunen stille vilkår om stedfortreder. I slike tilfeller kan det også stilles vilkår om bestått kunnskapsprøve. Ved vurdering av om bevilling skal gis, vil også søkers erfaring med tilsvarende arrangementer vektlegges i vurderingen.

Det gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement, med opptil 6 dagers varighet.

Under større festivaler, idrettsarrangementer og andre tilstelninger som kan karakteriseres som byfest, kan alminnelige bevillingshavere gis utvidet bevilling uten særskilt arrangement ved skjenkestedet. Dersom bevillingshaver søker om utvidet bevilling for mer enn én dag av en slik periode, må halvparten av de omsøkte dagene være knyttet til et bestemt arrangement ved skjenkestedet. Ved større arrangementer som går over flere dager, skal det vurderes å be om en fullstendig liste over type aktiviteter og arrangementer som skal foregå.

Det utvises forsiktighet med å gi bevilling for skjenking av alkoholgruppe 3 ved store arrangementer.

Før bevilling gis skal det innhentes uttalelse fra rus- og psykiatritjenesten og politiet.

Bevillingssøker skal varsle naboer på hensiktsmessig måte og i god tid. Bevillingssøker er ansvarlig for å påse at lokalet er i bygningsmessig og brannmessig forsvarlig stand. Dersom et lokale normalt ikke brukes til skjenking har bevillingssøker plikt til å varsle brannmyndighetene i forkant.

Ved større arrangementer skal det vurderes krav om vakthold. I denne vurderingen skal det i tillegg til arrangementets størrelse, tas hensyn til type arrangement, aldersgrenser, hvilke alkoholgrupper det søkes om og antall gjester det forventes på arrangementet.

5.4 Skjenketider

Skjenking av alkohol kan foregå innenfor følgende tidsrom:

Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:

 • Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute kl. 10.00-01.00
 • Fredag og lørdag inne og ute kl. 10.00-03.00

Alkoholholdig drikk gruppe 3:

 • Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute kl. 15.00-01.00
 • Fredag og lørdag inne og ute kl. 15.00-03.00

For dagene 30.04, 16.05, 26.12 og 31.12 gjelder skjenketider som for fredag og lørdag for alle alkoholgrupper.

Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra 03.00 til 02.00. Skjenketiden til alle skjenkesteder utløper når klokken blir 03.00 første gang den natten, og den utvides ikke med en ekstra time.

Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl. 02.00 til kl. 03.00. Skjenkestedene må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl. 02.00. Klokken er da 03.00 etter ny tid.

6 Utendørs arealer

Skjenkebevilling for utendørs arealer kan innvilges for hele året.

Det kan gis skjenkebevilling for én enkelt anledning for utendørs arealer ved festivaler, konserter, messer, etc. Det gis ikke bevilling til arrangementer som har barn og unge som målgruppe.

Der utearealet er tilknyttet et skjenkested, kan skjenkestedets bevilling utvides til også å omfatte de utvendige arealene.

For å få utendørs skjenkebevilling må arealene inngjerdes, og det må være et klart fysisk skille mot allmennheten. Det forutsettes at arealdisponeringen er avklart med grunneier. Bekreftelse/leieavtale skal vedlegges søknaden.

Skjenketid og alkoholgruppe for utendørs servering må vurderes i hvert enkelt tilfelle og for hver enkelt bevilling, der det blant annet tas hensyn til beliggenhet og forholdene rundt skjenkestedet, synlighet og støy. Det kan stilles vilkår for uteserveringen med formål å ivareta omgivelsene. Det bør også i visse tilfeller vurderes å stille vilkår om aldersgrense og begrensning av konsum av alkoholgruppe 3 for de utvendige arealene.

7 Gebyr

Gebyr for salgs- og skjenkebevillinger med fratrekk av kostnader til salgs- og skjenkekontroll skal avsettes til tiltak med sikte på å forebygge rusmiddelbruk blant barn og unge.

Hammerfest kommune ved sentraladministrasjonen krever inn gebyret.

7.1 Gebyr for salgsbevilling

Det skal betales gebyr per vareliter for salg av alkoholholdig drikke som inneholder mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol. Størrelsen på gebyret følger av til den enhver tid gjeldende forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.

7.2 Gebyr for skjenkebevilling

Det skal betales gebyr per vareliter for skjenking av alkoholholdig drikke som inneholder mellom 2,5 og 60 volumprosent alkohol. Størrelsen på gebyret følger av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.

For enkeltanledning betales gebyr per omsatte vareliter alkoholholdig drikk samt et på forhånd fastsatt gebyr. Gebyrets størrelse reguleres i forskrift om alkoholholdig drikk mv. § 6-2.

For enkeltanledning uten alminnelig bevilling skal det leveres inn oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk innen to uker etter at arrangementet er avsluttet. Dersom bevillingshaver ikke leverer oppgave innen oppsatt frist, fastsettes gebyr for skjenkevolum til kr. 1000 per arrangementsdag. Omsetning under 50 kr. faktureres ikke.

For enkeltanledning som innebærer utvidelse av alminnelig skjenkebevilling innberettes salgsvolumet samtidig med gebyr for alminnelig skjenkebevilling.

For ambulerende bevilling kreves et på forhånd fastsatt gebyr i henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.

8 Bevillingsperiode

Alminnelige salgs- og skjenkebevillinger gis for inntil fire år, men opphører senest 30. september året etter at kommunestyret er konstituert, jf. alkoholloven § 1-6.

Kommunen kan beslutte at bevillinger ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Hammerfest kommune skal så langt det er mulig benytte adgangen til å videreføre gjeldende bevillinger. I de tilfeller det ikke er tvilsomt at ny bevilling vil bli gitt, skal bevillingen videreføres.

En forutsetning for å videreføre gjeldende bevillinger er at alkoholpolitikken er gjennomgått etter kommunevalget, jf. alkoholloven § 1-6. Ved videreføring kan det også settes nye vilkår for bevillingen.

Bevillingshavere som har gått bevillingen inndratt foregående periode, eller som har fått mer enn 12 prikker i løpet av en bevillingsperiode vil ikke få den allerede gjeldende bevillingen automatisk videreført, men må søke om ny bevilling. Hammerfest kommune vil varsle de bevillingshavere som dette gjelder. For øvrig legges momentene i alkoholloven § 1-7a til grunn ved vurdering av hvorvidt bevilling skal videreføres eller om det må søkes ny bevilling.

9 Kontroll

Kommunen har ansvar for å føre kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, jf. alkoholloven § 1-9. Det skal også skje kontroll av lukkede selskaper med skjenkebevilling og selskap med bevilling for én bestemt anledning. Kontrollene foretas av innleide kontrollører.

I kontrollrapporten skal det gis en beskrivelse av situasjonen på skjenkestedet under kontrollen, uavhengig av om det avdekkes brudd på bevillingen eller ikke.

Hammerfest kommune skal ha skjenkekontroll på hvert skjenkested 6 ganger i året.

I tillegg til kommunens skjenkekontroller rapporterer politiet om eventuelle brudd på alkoholloven som de måtte observere.

10 Reaksjoner ved overtredelse

10.1 Generelt

Dersom skjenke- eller utsalgssted ikke overholder reglene i alkoholloven, alkoholforskriften eller kommunens alkoholpolitiske retningslinjer samt bestemmelser gitt i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål, kan det reageres med advarsel, innkalling til møte med administrasjonen, tildeling av prikker i medhold av alkoholforskriften kapittel 10, inndragning av bevillingen eller anmeldelse til politiet.

Formål med sanksjonene er å sikre at bevillingen utøves i samsvar med gjeldende regelverk, og at de bevillinger som ikke forholder seg til dette skal inndras.

Bevilling inndras dersom forutsetningene for bevilling ikke lenger er til stede.

Ved 12 tildelte prikker skal bevillingen inndras.

Inndragning kan skje på bakgrunn av dom, vedtatt forelegg, politirapport og rapport fra skjenkekontrollør.

10.2 Type overtredelser

Det tildeles prikker basert på overtredelsens art. Normalområdet til den enkelte overtredelse omfatter i utgangspunktet både overtredelser der det er skjerpende omstendigheter og der det er formildende omstendigheter. Tildeling av flere eller færre prikker for den enkelte overtredelse kan vurderes i særlige tilfeller, jf. alkoholforskriften § 10-4.

For type overtredelser vises i sin helhet til alkoholforskriften. 

11 Saksbehandling

Alkohollovens og forvaltningslovens saksbehandlingsregler gjelder.

Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven kapittel 3, 4 og 7 samt § 1-8 kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark, jf. alkoholloven § 1-16.

Dette gjelder i hovedsak vedtak om:

 • Salgsbevilling
 • Skjenkebevilling
 • Gebyrer og avgifter
 • Prikktildeling
 • Inndragning

Vedtak om tildeling av prikker kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildeling av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildeling av prikker inngår som grunnlag.

Klage på vedtak sendes skriftlig til Hammerfest kommune ved Service og intern utvikling.

Lovens saksbehandlingstid på søknader om skjenkebevilling er opp til 4 måneder. Søknad må derfor sendes inn i god tid før oppstart av skjenkestedet.

Saksbehandlingstid på søknader om enkeltanledning og ambulerende bevilling er 3 uker. Søknaden må være innkommet senest tre uker før arrangementet. Kommunen kan unnlate å behandle for seint innkomne søknader.

Behandling av for sent innkomne søknader medfører et tilleggsgebyr på kr. 250 ,-.

12 Bevillingsmyndighet

Det er kommunen som gir salgs- og skjenkebevilling etter alkoholloven med mindre det gis statlig bevilling.

Hammerfest kommune har delegert myndigheten på følgende måte:

Kommunestyret:

 • Vedtar alkoholpolitiske retningslinjer
 • Vedtar alkoholpolitisk handlingsplan

Formannskapet:

 • Avgjør søknader om salgs- og skjenkebevilling
 • Treffer vedtak om inndragning av salgs- og skjenkebevilling samt vedtak om tildeling av prikker i de tilfeller tildeling vil medføre inndragning
 • Avgjør i tvilstilfeller og prinsipielle saker om det skal tildeles flere eller færre prikker, jf. alkoholforskriften § 10-4

Rådmannen:

 • Avgjør søknader om bevilling for én bestemt anledning, ambulerende bevilling og søknader om endrede vilkår for én enkelt anledning for søkere med alminnelig bevilling.
 • Godkjenner ny styrer og stedfortreder ved eksisterende salgs- og skjenkesteder
 • Treffer enkeltvedtak om prikktildeling dersom overtredelsen ikke medfører inndragning av bevilling.
 • Avgjør hvorvidt det skal tildeles flere eller færre prikker for overtredelse etter alkoholforskriften § 10-3, jf. alkoholforskriften § 10-4.
 • Kan treffe midlertidige vedtak om øyeblikkelig inndragning frem til saken er behandlet i formannskapet dersom det er nødvendig grunnet overtredelsens art.
 • Inngår avtaler med kontrollører i forbindelse med kontroll av salgs- og skjenkesteder og har ansvar for øvrig praktisk administrasjon av dette.
 • Kan godkjenne mindre endringer i bevillingen som ikke er av prinsipiell betydning.

13 Trygt uteliv

Hammerfest kommune skal i samarbeid med politiet drive forebyggende arbeid knyttet til utelivsnæringen med det formål å sikre et trygt uteliv i Hammerfest og begrense de skader som alkohol kan medføre.

Som ledd i dette arbeidet skal det arrangeres årlige møter mellom kommunen, politiet og utelivsnæringen der det legges opp til faglig samarbeid og dialog med sikte på en god og forsvarlig alkoholhåndtering.

Både kommunen og politiet skal ha en fast kontaktperson for samarbeidet.